Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu

I i V Wydział Cywilny

Przydział nowych spraw do Wydziału I i V Cywilnego od dnia 1 kwietnia 2018 roku następuje automatycznie na podstawie narzędzia informatycznego, jakim jest System Losowego Przydziału Spraw.I i V Wydział Cywilny rozpoznaje:


1. Właściwość rzeczowa  Wydziału Cywilnego obejmuje m.in. następujące sprawy:

  • sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli  wartość przedmiotu  sporu nie przekracza kwoty 20.000zł,
  • sprawy o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli  wartość przedmiotu  sporu nie przekracza kwoty 20.000zł,
  • sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych  i opłat obciążających najemcę, oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego  w spółdzielni  mieszkaniowej, bez względu  na wartość przedmiotu  sporu,

- wyżej wskazane sprawy toczone są w postępowaniu uproszczonym (art.5051 i n. Kodeksu postępowania cywilnego), a także:

  • sprawy o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
  • sprawy o wydanie przedmiotu świadczenia złożonego do depozytu sądowego,
  • sprawy z wniosku  o zawezwanie do  próby ugodowej;

2. sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym rozpoznawane w drodze pomocy prawnej - zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz. poz. 164) - z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

3. sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu - art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;

4. sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu).

 


II Wydział Cywilny


II Wydział Cywilny dla spraw z obszaru właściwości miasta Poznań dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda oraz obszarów gmin:
1. Czerwonak (miejscowości: Annowo, Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Bolechówko, Czerwonak, Dębogóra, Kicin, Kliny, Koziegłowy, Ludwikowo, Kiękowo, Mielno, Owińska, Potasie, Promnice, Szlachcin, Trzaskowi),
2. Swarzędz (miejscowości: Bogucic, Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo, Jasin, Karłowice, Katarzynki, Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, Paczkowo, Puszczykowo, Zaborze, Sarbinowo, Swarzędz, Sokolniki Gwiazdorskie, Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka, Zalasewo),
3. Luboń,
4. Puszczykowo.

II Wydział Cywilny rozpoznaje:
1. wnioski o nadanie klauzuli wykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne;
2. wnioski o nadanie klauzuli na europejskie tytuły wykonawcze;
3. wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
4. wnioski o wydanie klauzuli wykonalności na akt notarialny;
5. wnioski o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego;
6. wnioski o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
7. skargi na czynności komornicze;
8. wnioski o wydanie tytułu w miejsce utraconego;
9. wnioski o wyjawienie majątku dłużnika;
10. wnioski o egzekucję świadczeń niepieniężnych;
11. pozwy o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (opłata 5% od wartości przedmiotu sporu);
12. pozwy o zwolnienie ruchomości spod zajęcia (opłata 5% od wartości przedmiotu sporu);
13. pozwy o naprawienie wyrządzonej szkody przez Komornika.

III Wydział Karny


III Wydział Karny dla spraw z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto
w Poznaniu (a więc sprawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowe Miasto oraz gminy Czerwonak).

III Wydział Karny rozpoznanie:
1. sprawy karne o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,
2. wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, o wyznaczenie obrońcy z urzędu, o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniom prokuratora, jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w chwili składania wniosków w formie wskazującej na konieczność rozpoznania sprawy w postępowaniu zwyczajnym,
3. wnioski o wdanie wyroku łącznego oraz o ułaskawienie jeżeli wyrok został wydany w konkretnym Wydziale: III Karnym lub uprzednio XXV Karnym byłego Sądu Rejonowego w Poznaniu,
4. sprawy o przestępstwa z prawa autorskiego i prawa prasowego,
5. sprawy prywatnoskargowe o przestępstwa z art. 212 kk,
6. wnioski o przesłuchanie świadków w ramach pomocy sądowej, pochodzące z wydziałów karnych innych sądów,
7. wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej oraz zastosowanie aresztu poszukiwawczego
8. zażalenia na decyzje nie kończące postępowania, wydane w sprawach o wykroczenia (art. 12 § 1 pkt 1 usp.).

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich


IV Wydział Rodzinny i Nieletnich dla spraw z obszaru właściwości miasta Poznań dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda oraz gmin: Swarzędz, Luboń, Czerwonak, Koziegłowy, Puszczykowo.

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje:

1. Sprawy alimentacyjne (np. podwyższenie i obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, potwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego);
2. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (np. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej, o wydanie dziecka, ustalenie miejsca pobytu dziecka, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej);
3. Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (np. ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka);
4. Sprawy o przysposobienie (adopcyjne);
5. Sprawy dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi (np. zezwolenia na czynności w imieniu dziecka, kontakty rodziców z dziećmi, rozstrzyganie sporów między rodzicami co do spraw dziecka);
6. Sprawy dotyczące stosunków małżeńskich (np. ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, zaspokajanie potrzeb rodziny, zezwalanie kobietom na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku nieosiągnięcia przepisanego prawem wieku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika, rozstrzyganie istotnych spraw rodziny w braku porozumienia między małżonkami);
7. Sprawy dotyczące opieki prawnej;
8. Sprawy dotyczące zakazu styczności z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej;
9. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia od uzależnienia od narkotyków osób małoletnich;
10. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia odwykowego (stacjonarnego lub niestacjonarnego) od uzależnienia od alkoholu osób dorosłych;
11. Sprawy nieletnich (o czyny karalne lub demoralizację);
12. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej.


VI Wydział Karny


VI Wydział Karny dla spraw z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu (a więc sprawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Wilda, miast: Luboń i Puszczykowo oraz gminy Swarzędz).

VI Wydział Karny rozpoznaje:
1. sprawy karne o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
2. wnioski o wydanie wyroku łącznego oraz o ułaskawienie, jeżeli ostatni wyrok podlegający połączeniu lub wyrok, którego dotyczy wniosek o ułaskawienie został wydany w danym konkretnym Wydziale: VI lub IV byłego Sądu Rejonowego w Poznaniu,
3. sprawy uchylone do ponownego rozpoznania, jeżeli uchylony wyrok został wydany w danym konkretnym Wydziale: VI lub IV byłego Sądu Rejonowego w Poznaniu,
4. sprawy o przestępstwa z prawa autorskiego i prawa prasowego,
5. sprawy prywatnoskargowe o przestępstwa z art. 212 kk,
6. zażalenia na postanowienia prokuratora, które wpłynęły do Sądu Rejonowego w Poznaniu po 31 grudnia 2003 r., jeżeli sprawa z uwagi na tryb postępowania przygotowawczego podlegałaby rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
7. wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniom prokuratora, jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w chwili składania wniosku w formie wskazującej na konieczność rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym,
8. wnioski o przesłuchanie w ramach pomocy sądowej, pochodzące z wydziałów grodzkich (w sprawach karnych) innych sądów.

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów


VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów dla spraw z obszaru okręgu: konińskiego, poznańskiego i zielonogórskiego (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/wykaz-sadow-prowadzacych-rejestr-zastawow/).

VII Wydział Rejestru Zastawów prowadzi sprawy rejestru zastawów.

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla spraw z obszaru miast: Luboń, Poznań i Puszczykowo oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne.

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego), który składa się z 3 rejestrów:

1. Rejestr przedsiębiorców;

2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

3. Rejestr dłużników niewypłacalnych.

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Leszno, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Piła, Słupca, Sulmierzyce, Turek, Wągrowiec i Złotów oraz gmin: Babiak, Baranów, Białośliwie, Blizanów, Bojanowo, Borek Wielkopolski, Bralin, Brodnica, Brudzew, Brzeziny, Budzyń, Buk, Ceków-Kolonia, Chocz, Chodów, Chodzież, Chrzypsko Wielkie, Czajków, Czarnków, Czempiń, Czermin, Czerniejewo, Damasławek, Dąbie, Dobra, Dobrzyca, Dolsk, Dominowo, Doruchów, Drawsko, Duszniki, Gizałki, Gniezno, Godziesze Wielkie, Golina, Gołańcz, Gołuchów, Gostyń, Grabów n. Prosną, Granowo, Grodziec, Grodzisk Wielkopolski, Grzegorzew, Jaraczewo, Jarocin, Jastrowie, Jutrosin, Kaczory, Kamieniec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kaźmierz, Kępno, Kiszkowo, Kleczew, Kleszczewo, Kłecko, Kłodawa, Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Koło, Kostrzyn, Kościan, Kościelec, Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Koźminek, Kórnik, Krajenka, Kramsk, Kraszewice, Krobia, Krotoszyn, Krzemieniewo, Krzykosy, Krzymów, Krzywiń, Krzyż Wielkopolski, Książ Wielkopolski, Kuślin, Kwilcz, Lądek, Lipka, Lipno, Lisków, Lubasz, Lwówek, Łęka Opatowska, Łobżenica, Łubowo, Malanów, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Miedzichowo, Miejska Górka, Mieleszyn, Mieścisko, Międzychód, Mikstat, Miłosław, Mosina, Mycielin, Nekla, Niechanowo, Nowe Miasto n. Wartą, Nowe Skalmierzyce, Nowy Tomyśl, Oborniki, Obrzycko, Odolanów, Okonek, Olszówka, Opalenica, Opatówek, Orchowo, Osieczna, Osiek Mały, Ostroróg, Ostrowite, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pakosław, Perzów, Pępowo, Piaski, Pleszew, Pniewy, Pobiedziska, Pogorzela, Połajewo, Poniec, Powidz, Przedecz, Przemęt, Przygodzice, Przykona, Pyzdry, Rakoniewice, Raszków, Rawicz, Rogoźno, Rokietnica, Rozdrażew, Rychtal, Rychwał, Ryczywół, Rydzyna, Rzgów, Siedlec, Sieraków, Sieroszewice, Skoki, Skulsk, Słupca, Sompolno, Sośnie, Stare Miasto, Stawiszyn, Stęszew, Strzałkowo, Szamocin, Szamotuły, Szczytniki, Szydłowo, Ślesin, Śmigiel, Śrem, Środa Wielkopolska, Święciechowa, Tarnówka, Trzcianka, Trzcinica, Trzemeszno, Tuliszków, Turek, Ujście, Wapno, Wągrowiec, Wieleń, Wielichowo, Wierzbinek, Wijewo, Wilczyn, Witkowo, Władysławów, Włoszakowice, Wolsztyn, Wronki, Września, Wyrzysk, Wysoka, Zagórów, Zakrzewo, Zaniemyśl, Zbąszyń, Zduny, Złotów, Żelazków i Żerków.

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego), który składa się z 3 rejestrów:

1. Rejestr przedsiębiorców;

2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

3. Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2019-08-06
Publikacja w dniu:
2019-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji