VNs758/18

Sygnatura akt V Ns 758/18

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2018 r. został złożony przez Jacka Andrzeja Barciszewskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Macieja Wiesława Barciszewskiego-Kijak zmarłego w dniu 06 stycznia 2018r. w Poznaniu numer PESEL: 82040505314 ostatni adres zamieszkania: ul. Widawska 27, 61-308 Poznań

1)przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku po Macieju Wiesławie

Barciszewskim - Kijak i podaje ich wartość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku:

a)      nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Widawskiej 27 A, dla której

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr P02P/00084191/8, o powierzchni 0,0637 ha, nr ewidencyjny działki 89/2, o wartości 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),

b)      nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Widawskiej, dla której Sąd

Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P02P/00071396/1, o powierzchni 0,0638 ha, nr ewidencyjny działki 89/1 o wartości 305.000,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych),

c)       samochód marki Trabant 1.1. Kombi, numer rejestracyjny P083097, numer VIN SNTU411STL9026788 o wartości 500,00zł (słownie: pięćset złotych), -—

d)      środki pieniężne na rachunku bankowym w BZ WBK S.A. w kwocie 2.500 zł

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

1)      długi spadkowe wchodzące w skład spadku po Macieju Wiesławie

Barciszewskim - Kijak i co długów powstałych przed otwarciem spadku, podaje ich wysokość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku:

a) dług względem Nest Bank S. A. z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy o

udzielenie kredytu na zakup towarów i usług, nr KDR951200407 zawartej w dniu 26.07.2017 r. - w wysokości 8.473,60 zł,

    b) dług względem BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu umowy o udzielenie kredytu nr A4059113 zawartej w dniu 22.09.2017 r. w wysokości 50.417,02 zł.

 

c)       dług względem Provident Polska S. A. z tytułu umowy pożyczki pieniężnej

w wysokości 2.875,28 zł,             

d)       dług względem Enea S. A. w wysokości 4.810,19 zł,     

e)       dług z tytułu podatku od nieruchomości wskazanych w pkt 1 lit a) i b) powyżej, w wysokości 1.885,00 zł,                      

f)       dług względem funduszu BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni z tytułu umowy o kartę kredytową nr 440210019019900 zawartej w dniu 19.04.2001 r. przez matkę spadkodawcy Bożenę Barciszewską - Kijak w wysokości 8.104,20 zł.      

Pouczenie:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                               

 

Rejestr zmian dla: VNs758/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d