VNs 252/21

2021-09-16

 

 

Sygnatura akt V Ns 252/21                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 13 września 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Gmina Swarzędz

przy udziale nieznanego z miejsca pobytu Władysława Zakrzewskiego oraz jego ewentualnych

następców prawnych – reprezentowanych przez ustanowionego w sprawie kuratora procesowego

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 44600 zł

postanawia: 

  1.      zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 44600 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych) tytułem zapłaty należności wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego Sygn. GN.N.683.203.2019 z dnia 01 lutego 2021r. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość objętą księgą wieczystą Kw P02P/00006374/5; przy czym wskazana wyżej kwota depozytu ma być wypłacona na żądanie Władysława Zakrzewskiego bądź na żądanie jego spadkobierców i to bez żadnych dodatkowych warunków,
  1. przyznać ustanowionemu, dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania, kuratorowi procesowemu w osobie adwokata Dawida Kotlińskiego kwotę 118,08 (sto osiemnaście złotych i 08/100 groszy, w tym 23% VAT) tytułem wynagrodzenia związanego z reprezentowaniem interesów nieznanych z miejsc pobytu uczestników postępowania w niniejszej sprawie sądowej, którą nakazuje wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
  2. kosztami postępowania w całości obciążyć wnioskodawcę.
  3. nakazać ściągnięcie od wnioskodawcy na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kwotę 118,08 zł tytułem tymczasowo poniesionych ze Skarbu Państwa kosztów postępowania, związanych z przyznanym wynagrodzeniem kuratora dla nieznanych wierzycieli.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

   

Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.”

 

Rejestr zmian dla: VNs 252/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-09-13
Publikacja w dniu:
2021-09-16
Opis zmiany:
b/d