VNc326/20/7

2021-04-06

Sygnatura akt V Nc 326/20                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 22 marca 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Powszechny Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Annie Boguszewskiej

o zapłatę 283,95 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda z dnia 18.08.2020r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty;     
  2. zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 84,29 zł (osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania w przedmiocie doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego Jakuba Witosławskiego w sprawie Kmn 75/20.
  3. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 kpc pkt. 6 k.p.c.

 

 

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc326/20/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-03-22
Publikacja w dniu:
2021-04-06
Opis zmiany:
b/d