V Ns 687/17

Zarządzenie

,,W Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w sprawie o sygn. akt V Ns 687/17 z wniosku Eugeniusza Pożegowiaka toczy się postępowanie o złożenie do depozytu sądowego kwoty 300 zł na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznani.u Sąd ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika kuratora w osobie: radcy prawnego Kamila Płowucha adres ul. E. Raczyńskiego 14/16 w Swarzędzu

Sąd wzywa następców prawnych Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu do zgłoszenia swojego udziału w sprawie oraz wykazania swojego następstwa prawnego po wyżej wymienionym w terminie 1 miesiąca pod rygorem przyjęcia, że wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

Asesor sąd.Joanna Armanowska