V Ns 562/17

Sygn. akt V Ns 562/17

 

POSTANOWIENIE

                                                                                  Dnia 21 marca 2019 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kinga Kapelska

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z Ewy Rotnickiej - Janiec

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

 

postanawia

  1. 1.      zezwolić wnioskodawczyni Ewie Rotnickiej – Janiec na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kwoty 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy) tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Józefa Drewniaka, obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawczyni, położoną w Poznaniu przy ulicy Piekary 22/23, opisaną w księdze wieczystej Kw nr PO1P/00001357/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu;
  2. 2.      ustalić, że kwota wymieniona w pkt 1 niniejszego postanowienia ma być wypłacona Józefowi Drewniakowi lub jego spadkobiercom - na ich wniosek, przy czym spadkobiercom po udowodnieniu ich praw do spadku;
  3. 3.      wezwać Józefa Drewniaka i jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
  4. 4.      wezwać Józefa Drewniaka i jego spadkobierców do odbioru depozytu przez ogłoszenie następującej treści:

"Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w sprawie V Ns 562/17 wydał postanowienie z dnia 21 marca 2019 r., w którym zezwolił wnioskodawczyni Ewie Rotnickiej - Janiec na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kwoty 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy) tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Józefa Drewniaka, syna Antoniego i Marii obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawczyni, położoną w Poznaniu przy ulicy Piekary 22/23, opisaną w księdze wieczystej Kw nr PO1P/00001357/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Wnioskodawczyni wskazała, że nie zna osoby, na rzecz której widnieje wpis i nie jest w stanie ustalić jej miejsca pobytu, nie zna również ewentualnych spadkobierców tej osoby.

Wobec powyższego niniejszym wzywa się Józefa Drewniaka i jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

  1. 5.      przyznać i nakazać wypłacić z kwoty 240,00 zł wpłaconej przez wnioskodawczynię (k. 32) radcy prawnemu Maciejowi Rozmarynowskiemu kwotę 128,48 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie obowiązków kuratora ustanowionego dla uczestnika postępowania Józefa Drewniaka nieznanego z miejsca pobytu lub jego ewentualnych następców prawnych,
  2. 6.      kosztami postępowania obciążyć wnioskodawczynię, uznając je za uiszczone w całości.

                                                                                                          SSR Kinga Kapelska

 

 

UZASADNIENIE

      Wnioskodawczyni Ewa Rotnicka – Janiec zwróciła się o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego należności z tytułu wierzytelności hipotecznej obciążającej stanowiącą jego własność nieruchomość opisaną w księdze wieczystej Kw nr PO1P/00001357/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że nie zna osoby, na rzecz której widnieje wpis i jej miejsca zamieszkania. Wypłata złożonej kwoty może nastąpić na rzecz wierzyciela lub jego spadkobierców po udowodnieniu ich praw do spadku, przy czym wnioskodawczyni zrzekła się prawa odbioru kwoty złożonej do depozytu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 467 pkt 1 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in., jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Ponieważ w świetle okoliczności przytoczonych we wniosku żądanie dłużnika jest prawnie uzasadnione - należało orzec jak w sentencji orzeczenia na podstawie art. 467 pkt 1 k.c., art. 692 k.p.c. i art. 6931 k.p.c., zgodnie z którym Sąd nie badał prawdziwości twierdzeń wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

O ile kwota nie zostanie podjęta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

O wynagrodzeniu kuratora Sąd orzekł na podstawie art. § 1 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U.2018.536) w zw. z art. § 8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie  (Dz.U.1804 ze zm.), przyznając kuratorowi wynagrodzenie w kwocie 96 zł (240 zł x 40%) + Vat oraz kwotę 10.40 zł tytułem zwrotu kosztów korespondencji.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

 

SSR Kinga Kapelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od niniejszego postanowienia przysługuje apelacja.

Rejestr zmian dla: V Ns 562/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
b/d