V Ns 2267/16

Sygn. akt V Ns 2267/16

 Z a r z ą d z e n i e – wyciąg

 

  1. (…)
  2. (…)
  3. Na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537, ze zm.) Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu sądowego w kwocie 6.817 zł dotyczącego Adama Wawrausch - nieznanych w ogóle, jak i z miejsca pobytu spadkobierców zmarłej Helena Wawrausch, czyli spadkobierczyni wierzyciela Adama Wawrausch – złożonego w tutejszym Sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt V Ns 2267/16 - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania (wywieszenia na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu), pod rygorem likwidacji depozytu. Jednocześnie Sąd poucza uprawnionych, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.
  4. (…)
  5. (…)
  6. (…)

 

Poznań, dnia 22 listopada 2021 r.

sędzia Kamil Antkowiak