V Ns 226/20

„Postanowieniem z 15 października 2020 r., sygn. akt V Ns 226/20 Referendarz sądowy Sądu Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny Anna Sarnecka zezwolił wnioskodawcy Krzysztofowi Czubat na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3000 zł oraz kwoty 1260 zł, stanowiącej sumę hipoteki przymusowej, wpisanej w księdze wieczystej Kw nr PO1P/00026977/1 na rzecz wierzycieli Joanny Treskow, Otona Treskow, Berty Teskow, Woltera Treskow, Udo Treskow, Marja Treskow. Depozyt może być wypłacony wierzycielowi lub jego następcom prawnym, którzy wykażą swe następstwo prawne po wierzycielu. Wnioskodawca na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 790 ze zm.) zrzekł się uprawnienia do odbioru sumy hipoteki z depozytu sądowego z powrotem. Wzywa się wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Sądu - pod rygorem jego likwidacji.”

 

/-/ Referendarz sądowy Anna Sarnecka

Rejestr zmian dla: V Ns 226/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2020-11-02
Publikacja w dniu:
2020-11-02
Opis zmiany:
b/d