V NC 738/22

Sygnatura akt V Nc 738/22                                                                                               

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 2 września 2022 r.

 

Referendarz sądowy Hanna Stasiak w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko Tomaszowi Krzyżaniakowi

- o zapłatę 293,50 zł

postanawia: 

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 w zw. z art. 1391 § 2 i art. 4804 § 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie, albowiem nie jest znany aktualny adres strony pozwanej wobec czego nie można nadać sprawie dalszego biegu.

 

 

Referendarz sądowy

Hanna Stasiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:

art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

2. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skarga

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Rejestr zmian dla: V NC 738/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Mandziak
Dokument z dnia:
2022-09-07
Publikacja w dniu:
2022-09-07
Opis zmiany:
b/d