V Nc 12390/14

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący           SSR Aneta Sobolewska-Żukiel

po rozpoznaniu 13 kwietnia 2018 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Poznań – Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

przeciwko Milenie Ratajczak

o zapłatę

postanawia:

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie,
  2. umorzyć nawzajem koszty postępowania.

 

  SSR Aneta Sobolewska-Żukiel

 

Uzasadnienie

 

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., który to przepis przewiduje, iż Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub nie wykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Od daty wydania wyżej wymienionego postanowienia minął ponad jeden rok.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z sentencją art. 182 § 1 k.p.c., Sąd obligatoryjnie umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

W związku z faktem, że w wyżej wymienionym terminie żadna ze stron nie zgłosiła skutecznie wniosku o podjęcie postępowania, Sąd zgodnie z dyspozycją przepisu art. 182 § 1 k.p.c. miał obowiązek postępowanie w sprawie umorzyć.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 182 § 4 k.p.c. z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji.

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

 

   SSR Aneta Sobolewska-Żukiel

 

 

Rejestr zmian dla: V Nc 12390/14

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d