Punkt Informacyjny

 

BOI

Punkt Informacyjny, będący głównym ogniwem Biura Obsługi Interesantów, mieści się w budynku Sądu przy :

 • Al. Marcinkowskiego 32 - hol (parter) - sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich
 • ul. Chlebowej 4/8- hol (parter) - sprawy gospodarcze rejestru zastawów oraz krajowego rejestru sądowego

 

61 640 90 00

 Struktura menu telefonicznego Biura Obsługi Interesantów:

 • po uzyskaniu połączenia wybierz 1, aby uzyskać informacje na podstawie sygnatury w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych toczących się przed tutejszym Sądem
 • po uzyskaniu połączenia wybierz 2, aby uzyskać informacje w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych
 • po uzyskaniu połączenia wybierz 3, aby uzyskać informacje w sprawach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów 
 • po uzyskaniu połączenia wybierz 4, aby uzyskać inne informacje lub połączenie w ramach Sądu
 • po uzyskaniu połączenia wybierz 0, aby powtórzyć menu

 

 

Godziny urzędowania


Do zakresu działania m.in. należy:

 • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.


Szczegółowy zakres zadań Biura Obsługi Interesantów określa Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu opublikowany na stronie tut. Sądu w zakładce „Regulaminy i zarządzenia”

Uwagi :

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie wypełniają formularzy urzędowych za strony /wnioskodawców / uczestników postępowania.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek, co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przez Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów - Magdalena Dzierżak

Al. Marcinkowskiego 32

61 - 745 Poznań

pokój 25

61 647 36 09

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
aktualizacja wpisu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji