Opłaty sądowe

Opłata sądowa

1. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują wpłaty i wydatki.

2. Opłacie w postępowaniu cywilnym podlegają pisma,od których ustawa przewiduje jej pobranie. W takim przypadku warunkiem skutecznego złożenia pisma procesowego jest uiszczenie przez stronę opłaty w odpowiedniej wysokości.

Akty prawne regulujące wysokość opłat w poszczególnych sprawach:

  • Opłaty obowiązujące w sprawach cywilnych:

https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/download/ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych-1566387978.rtf

https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/download/kodeks-postepowania-cywilnego-1566387978.rtf

  • Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy

1. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku:
 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000) wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
2. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

a)  przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

b)   przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

3. Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.

4. Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie).

Dokonując wpłaty (z pkt 2b, 3 i 4) należy w tytule przelewu zamieścić:

- sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

- adres

- zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 2b, 3 i 4 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym

  • Opłaty (Rejestr Zastawów):

- od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów: wpis stały w kwocie 200 zł,

- od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów: wpis stały w kwocie 100 zł,

- od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów: wpis stały w kwocie 100 zł.

Opłata kancelaryjna

Jest to opłata pobierana za wydanie z akt sprawy odpisu lub kopii dokumentu.

  • Opłaty kancelaryjne w sprawach karnych:

- poświadczony odpis, wypis lub wyciąg – 6 zł za każdą stronicę,

- zaświadczenie - 6 zł za każdą stronicę,

- wydanie kserokopii - 1 zł za każdą stronicę.

  • Opłaty kancelaryjne w sprawach cywilnych:

- poświadczony odpis, wypis lub wyciąg – 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności - 20 zł  za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- zaświadczenie - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia - 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,

- wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanego dokumentu

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-07-12
Publikacja w dniu:
2021-07-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji