Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV Nsm 1216/18/4

  Sygn. akt  IV Nsm 1216/18

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 12 sierpnia 2019 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku                      Oguzhan Yildirim

  przy uczestnictwie        Lojain Almehiyani

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  o zezwolenie na wydanie paszportu

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Lojain Almehiyani

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Kamila Płowuchy dla nieznanej z miejsca pobytu Lojain Almehiyani ur. 17 września 1991 roku w Jeddah (Arabia Saudyjska), córki Mosaed i Aysha, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Milczańskiej 1/120, w celu reprezentowania jej interesów w sprawie o zezwolenie na wydanie paszportu.               

  sędzia Iwona Wroniak-Runowska

   

 • IV RNs 503/19/4

  Sygn. akt  IV RNs 503/19

  POSTANOWIENIE

                                                                                                Dnia 13 sierpnia 2019 roku                                     

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku Narodowego Funduszu Zdrowia-Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

  przy uczestnictwie Tomasza Żmudy

  o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Hanny Olejnik dla nieznanego z miejsca pobytu Tomasza Żmudy ur. 15.08.1987 roku, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu, ul. Mścibora 102 w celu reprezentowania jego interesów w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia obowiązku poniesienia przez Tomasza Żmudę kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.                                         

  sędzia Iwona Wroniak-Runowska

   

                                                               UZASADNIENIE

  Wnioskiem datowanym 24 maja 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia –Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu wniósł o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej do planowanego postępowania administracyjnego. Wskazano, że osobą tą jest Tomasz Żmuda ur. 15 sierpnia 1987 r., ostatnio zamieszkały w Poznaniu przy ul. Mścibora 102.

  Wnioskodawca zamiesza wszcząć postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia obowiązku poniesienia przez Tomasza Żmudę kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2018.1510, ze zmianami).

  W takcie prowadzonego postępowania nie udało się ustalić aktualnego miejsca pobytu uczestnika.

  Zgodnie z art. 357 § 2 kpc postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem; doręczając postanowienie, należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

  Wobec powyższego, wydanie postanowienia w przedmiocie ustanowienia kuratora jest konieczne, dlatego Sąd na postawie art. 144 § 1 kpc ustanowił dla nieobecnego Tomasza Żmudy kuratora w osobie Hanny Olejnik, która jako radca prawny daje gwarancję należytego sprawowania powierzonej funkcji.

                                                                                     sędzia Iwona Wroniak-Runowska

 • IV R Ns 519/19/4

  Sygn. akt  IV RNs 519/19

  POSTANOWIENIE

                                                                                                Dnia 12 sierpnia 2019 roku                                     

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

  przy uczestnictwie Jacka Porębskiego

  o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Macieja Sucholińskiego dla nieznanego z miejsca pobytu Jacka Porębskiego ur. 11 września 1952 roku, ostatnio zamieszkałego w Swarzędzu, os. Dąbrowszczaków 11/7 w celu reprezentowania jego interesów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym pod numerem WSO.5343.1.25.2019 w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.                                      

  sędzia Iwona Wroniak-Runowska

   

                                                               UZASADNIENIE

  Wnioskiem datowanym 04 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wniósł o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Wskazano, że osobą ta jest Jacek Porębski ur. 11 września 1952 r., zameldowany na pobyt stały w Swarzędzu, os. Dąbrowszczaków 11/7.

  W Urzędzie prowadzone jest postępowanie administracyjne WSO.5343.1.25.2019 w sprawie wymeldowania Jacka Porębskiego z pobytu stałego pod adresem Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 11/7.

  W takcie prowadzonego postepowania nie udało się ustalić aktualnego miejsca pobytu uczestnika.

  Zgodnie z art. 357 § 2  postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem; doręczając postanowienie, należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

  Wobec powyższego, wydanie postanowienia w przedmiocie ustanowienia kuratora jest konieczne, dlatego Sąd na postawie art. 144 § 1 kpc ustanowił dla nieobecnego Jacka Porębskiego kuratora w osobie Macieja Sucholińskiego, który jako radca prawny daje gwarancję należytego sprawowania powierzonej funkcji.

   

                                                                                     sędzia Iwona Wroniak-Runowska