Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV RC 307/19/8

 • VNs 734-19

  07-09-2020

  OGŁOSZENIE

   

                                                                                                                                                                      

  1. zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 510 zł (pięćset dziesięć złotych) tytułem zapłaty odszkodowania zgodnie z treścią decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VII.7570.847.2018.14 z dnia 21 lutego 2019r. za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 124/6 o pow. 0,0053 ha, obręb Lisewo, gmina Pyzdry, stanowiącej własność Władysława Grześkiewicza; przy czym wskazana wyżej kwota depozytu ma być wypłacona na żądanie jego następców prawnych i to bez żadnych dodatkowych warunków,
  2. przyznać ustanowionemu, dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania, kuratorowi procesowemu w osobie radcy prawnego Jakuba Fryca kwotę 118,08 (sto osiemnaście złotych i 08/100 groszy, w tym 23% VAT) tytułem wynagrodzenia związanego z reprezentowaniem interesów nieznanych uczestników postępowania w niniejszej sprawie sądowej, którą nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
  3. kosztami postępowania w całości obciążyć Skarb Państwa.

                         

                                                                                                /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

   

   

   

  Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.”

   

   

   

   

   

  Czytajwięcejo: