Komunikat dot. przywrócenia organizacji pracy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

W związku z wydanym przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 4 czerwca 2021r. wyjaśniamy, że nadal obowiązują – mimo częściowego zniesienia ograniczeń funkcjonowania sądu – następujące zasady:

- dyżury Prezesa, Wiceprezesów Sądu i Przewodniczących Wydziałów odbywają się telefonicznie w ustalonych dotychczas dniach i godzinach

- obsługa interesantów przez sekretariaty wydziałów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie

- pracownicy punktów obsługowych zobowiązani są do częstego wietrzenia pomieszczeń

- interesanci zobowiązani są do korzystania z własnych przyborów; należy ograniczyć do minimum udostępnianie interesantom materiałów biurowych

- po każdym interesancie pracownicy dokonują dezynfekcji blatów i sprzętu komputerowego  (jeśli był użyty)

- wejście każdej osoby do budynku sądu powinno być poprzedzone zmierzeniem temperatury ciała i dezynfekcją rąk

- nie można wpuszczać do budynku Sądu osób, u których stwierdzono temperaturę powyżej 37,5℃ lub inne objawy choroby zakaźnej (kaszel, duszności)

- osoba znajdująca się na terenie Sądu, u której stwierdzono objawy choroby zakaźnej, powinna być niezwłocznie odizolowana od interesantów i pracowników

- wszyscy interesanci znajdujący się na terenie Sądu, mają obowiązek poruszania się wyłącznie w strefach bezpośrednio związanych ze stawiennictwem i zasłaniania ust i nosa (maseczka)

- przez cały czas przebywania na terenie Sądu należy zachować minimum 1,5 m odstępu między osobami

- zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum korzystania z wind

- zamawianie akt możliwe jest telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej sądu oraz osobiście

- w przypadku rezygnacji z przeglądania akt należy powiadomić Czytelnię akt przed planowanym terminem wizyty

- wizyty w Czytelni akt będą umawiane na konkretną godzinę w odpowiednich przedziałach czasowych

- akta jednej sprawy mogą być przeglądane maksymalnie 30 minut

- pracownik przy umawianiu interesantów do Czytelni akt będzie uprzedzał o konieczności posiadania własnych rękawiczek ochronnych, maseczki oraz długopisu

- z obowiązku maseczki zwolnione są osoby, które nie mogą ich nosić ze względu na stan zdrowia, przy czym ustne oświadczenie w tej kwestii jest wystarczające; wówczas co do takiej osoby zarządza się stosowanie przyłbicy

- wstrzymuje się możliwość wykonywania kserokopii akt przez pracowników Czytelni akt Krajowego Rejestru Sądowego z zaleceniem wykonywania fotokopii przez interesanta własnym aparatem

- dopuszcza się obecność maksymalnie 7 osób w trakcie rozprawy/posiedzenia, wliczając skład sędziowski i protokolanta (limit nie obowiązuje, jeżeli jego przekroczenie spowodowane jest udziałem w rozprawie kilku osób w charakterze stron, pełnomocników, obrońców, a sędziemu przydzielono do jej przeprowadzenia jedną z następujących sal rozpraw: 2, 8, 22, 301 oraz powierzchnia przypadająca na jedną osobę nie będzie mniejsza niż 4 m2

- wezwanie dwóch lub większej ilości świadków na jedną godzinę jest dopuszczalne w przypadku zarządzenia konfrontacji tych osób

- po przeprowadzeniu każdej sprawy z wokandy należy zarządzić piętnastominutową przerwę w celu umożliwienia wietrzenia i dezynfekcji sali rozpraw oraz telefonicznie wezwać osobę wyznaczoną do tych czynności

- przewodniczący składu i protokolant powinien zasłaniać usta i nos w trakcie rozprawy

- strony, pełnomocnicy, obrońcy, świadkowie, biegli oraz publiczność mają obowiązek stosowania maseczek w trakcie rozprawy; zdejmowanie maseczek przez te osoby w trakcie rozprawy jest dopuszczalne jedynie na zarządzenie przewodniczącego składu podczas sprawdzania tożsamości i oględzin dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby, które nie mogą ich nosić ze względu na stan zdrowia, przy czym ustne oświadczenie w tej kwestii jest wystarczające; co do takiej osoby przewodniczący składu zarządza stosowanie przyłbicy

- na każdej sali rozpraw do dyspozycji osób uczestniczących w rozprawie / posiedzeniu należy udostępnić w widocznym miejscu rękawice ochronne, przyłbice, jednorazowe maseczki oraz środek dezynfekujący

- osoby wchodzące na salę rozpraw mają obowiązek zdezynfekowania rąk

- do wywoływania spraw należy stosować elektroniczny system wywołania głosowego,  z wyjątkiem sal, na których nie został on zainstalowany lub uległ awarii

- osoby zatrudnione w Sądzie są zobowiązane: do zasłaniania ust i nosa w częściach publicznych budynków (korytarze, toalety, pomieszczenia socjalne i podczas obsługi interesanta) i do zachowania dystansu pomiędzy osobami

- osoby zatrudnione w Sądzie są zobowiązane są do informowania pracodawcy, w sytuacji podejrzenia, że pracownik lub członek jego rodziny zamieszkujący wspólnie mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2

- należy ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty między pracownikami, unikać gromadzenia się na terenie budynków i dziedzińców

- należy korzystać z korespondencji mailowej i telefonów w celu kontaktowania się z innymi pracownikami

- należy dbać o higienę rąk i miejsca pracy (mycie lub zdezynfekowanie rąk po przyjściu do pracy i w trakcie pracy, wywietrzenia pomieszczenia po przyjściu do pracy i wietrzenie go regularnie w ciągu dnia, unikanie podawania dłoni, w miarę możliwości ograniczenie korzystania z wind)

- nie należy przychodzić do pracy w przypadku wystąpienia lub odczuwania jakichkolwiek objawów chorobowych.

           Jednocześnie wskazujemy, że w wyniku Zarządzenia nr 12/2021, wstęp do budynków Sądu jest możliwy także dla publiczności (ograniczenia w tym zakresie zostały zniesione). Nie obowiązują limity dotyczące liczby interesantów, którzy mogą jednocześnie przebywać na terenie Sądu. Nie obowiązuje również zasada, że osoby wezwane należy wpuszczać nie wcześniej, niż 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy/posiedzenia.

 

 

Rejestr zmian dla: Komunikat dot. przywrócenia organizacji pracy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-04
Opis zmiany:
b/d