Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna sporządzona podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO):

Informacje podane poniżej dotyczą wyłącznie działalności Sądu nie bezpośrednio związanej ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ramach Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61 – 745 Poznań, (dalej jako Sąd), a administratorami Państwa danych są Prezes oraz Dyrektor Sądu w zakresie realizowanych zadań.

2. W sprawach wszelkich pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Marcinem Szalińskim pod adresem e-mail: iod@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Sąd za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie wskazana jest inna podstawa prawna przetwarzania.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • inne jednostki sądownictwa, jednostki nadrzędne w stosunku do Sądu, tj. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • organy administracji publicznej w zakresie realizowanych przez siebie zadań,
  • podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi pocztowe, hostingowe, w zakresie nagrywania i utrwalania połączeń telefonicznych, usługi ubezpieczeniowe.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar UE lub EOG, lub do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wynikający z przepisów prawa, a w przypadku braku takiego przepisu przez czas umożliwiający realizację praw i obowiązków przez Sąd, w szczególności przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z celem przetwarzania danych, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

7. W sprawach innych niż dotyczące sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie.

9. Co do zasady, podanie danych osobowych Sądowi jest wymogiem ustawowym, a Państwo mają obowiązek podania tych danych, w celu realizacji zadań nałożonych na Sąd przez przepisy prawa. Sąd, jak również Prezes lub Dyrektor, mogą przetwarzać dane osobowe na innych podstawach, co może powodować innego rodzaju konsekwencje nieprzekazania danych, przy czym szczegółowa informacja w tym zakresie będzie udostępniana przez Sąd w związku ze zbieraniem takich danych.

10. W sprawach niezwiązanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez Sąd mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Rejestr zmian dla: Klauzula Informacyjna