IV Alk 12/16/5

Sygn. akt IV Alk 12/16

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2017 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy wykonawczej dotyczącej Mariusza Wolnego ur. 28.05.1979 r.

 

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc zawiesić z urzędu postępowanie.

 

SSR Agnieszka Matuszewska

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., wydanym przez tut. Sąd w sprawie IV RNs 85/15 orzeczono wobec uczestnika Mariusza Wolnego obowiązek podania się leczeniu i jego kontynuacji w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zarządzeniem z dnia 12 maja 2017 roku zobowiązano Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu do podania aktualnego miejsca zamieszkania Mariusza Wolnego - w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 177 § 1 pkt 6 kpc Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można sprawie nadać dalszego biegu.

W realiach niniejszej sprawy należy zauważyć, iż zaszły przesłanki do zawieszenia postępowania, albowiem wnioskodawca nie wykonał zobowiązania Sądu, wskazując jedynie poprzedni adres uczestnika, który jest nieaktualny. Wskutek niepodania aktualnego miejsca zamieszkania Mariusza Wolnego niemożliwym jest nadanie sprawie dalszego biegu. Ponadto szereg działań podjętych przez Sąd z urzędu, nie doprowadził do ustalenia obecnego adresu uczestnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, że nie można sprawie nadać dalszego biegu, Sąd miał prawo na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc zawiesić postępowanie z urzędu i dlatego orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Agnieszka Matuszewska

Rejestr zmian dla: IV Alk 12/16/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
b/d