II Co 1202/16

Sygn. akt II  Co 1202/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2019r.

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Klapczyńska

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: VPF III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie,  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Piotra Wintera oraz „easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie,

przy udziale  wierzycieli hipotecznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w  Poznaniu oraz EASYDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

 

przeciwko dłużnikowi

Annie Piechockiej   

o świadczenie pieniężne

 

z urzędu w trybie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości nr KW PO1P/00120662/9 prowadzoną przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie KM 394/16, KM 1408/12 oraz KM 242/17, 

 

postanawia:

na podstawie art. 819 § 1 kpc zawiesić postępowanie. 

 

SSR Agnieszka Wilk-Klapczyńska

 

Uzasadnienie

 

W toku postępowania w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości ustalono, iż dłużniczka Anna Piechocka – zmarła w dniu 2 grudnia 2018r.

Zgodnie z treścią art. 819 § 1 i 2 kpc organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego albo - w zakresie w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej - zarządcy sukcesyjnego, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora, chyba że egzekucja dotyczy roszczeń wynikających z działalności gospodarczej, a został ustanowiony zarząd sukcesyjny.

W zaistniałej sytuacji należało orzec jak w postanowieniu.

 

SSR Agnieszka Wilk-Klapczyńska

 

 

POUCZENIE

Od doręczonego postanowienia można wnieść zażalenie bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania.

Nadanie pisma w Urzędzie Pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 1202/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aldona Molińska
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
b/d