Ośrodek kuratorski

Ośrodek Kuratorski nr 1

adres: os. Armii Krajowej nr 101, 61-370 Poznań
Ośrodek Kuratorski czynny codziennie od godz. 15:30 do godz. 19:30

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego – Michał Remesz
kontakt : wtorek, piątek,

Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 34
telefon 61-64-73-688

Ośrodek Kuratorski - placówka o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:

  1)   zaspokajanie potrzeb osobowościowych,

  2)   rozwiązywanie problemów psychicznych,

  3)   uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,

  4) eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,

  5)   wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,

  6)   rozwijanie zainteresowań,

  7)   wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,

  8)   rozładowywanie napięć emocjonalnych,

  9)   kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

Ośrodek kuratorski, to również jeden ze środków wychowawczych, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądowych, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego.

Rejestr zmian dla: Ośrodek kuratorski