II Cz 26/21

Sygn. akt  II Cz 12/21

                 II Cz 13/21

                 II Cz 26/21

POSTANOWIENIE

                                                                                             

                                                                                              Dnia 26 października 2021  r.

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący : Sędzia Izabela Śwital

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie ze skarg dłużnika Romana Michalczaka:

- skargi datowanej na 03.08.2020 r. na „wyznaczenie daty odczytania i podpisania protokołu opisu i oszacowania” dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniewa Głowackiego w sprawach o sygn. akt Km 1247/09, Kmp 7/07, Kmp 17/06,

- skargi datowanej na 07.09.2020 r. na „wyznaczenie daty odczytania i podpisania protokołu opisu i oszacowania” dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniewa Głowackiego w sprawach o sygn. akt Km 1247/09, Kmp 7/07, Kmp 17/06,

- skargi datowanej na 08.09.2020 r. na opis i oszacowanie nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu nr PO2P/00032636/1 dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniewa Głowackiego w sprawach o sygn. akt Km 1247/09, Kmp 7/07, Kmp 17/06

- skargi na wydanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniewa Głowackiego w sprawach o sygn. akt Km 1247/09, Kmp 7/07, Kmp 17/06

przy uczestnictwie Wierzyciela Bison Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, Ewy Michalczak, Romana Michalczaka (syna Romana), małoletnich Stanisława Michalczaka i Jakuba Michalczaka zastępowanych przez Matkę Marzenę Michalczak, Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA VI Oddział w Poznaniu, Easydebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, Best I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie, Miasta Poznania, Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu,

sprawy w przedmiocie skargi dłużnika – Romana Michalczaka z dnia 24 maja 2021r. oraz Marzeny Michalczak z dnia 24 maja 2021 r. na zarządzenie Referendarza Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie o sygn. II Co 1078/20 oraz II Cz 12/21, II Cz 13/21 i II Cz 26/21

 

 

postanawia:

 

na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc zawiesić postępowania w przedmiocie skarg na zarządzenie Referendarza Sądowego

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Sędzia Izabela Śwital

Pouczenie o zażaleniu od postanowienia o odrzuceniu zażalenia 

Od niniejszego postanowienia  można wnieść zażalenie do innego składu (trzech sędziów) Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu –
w terminie tygodnia o dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Stosownie do treści art. 3943 § 1 kpc niedopuszczalne jest zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu.

§ 2. Za zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się:

1)   drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie,

2)   zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia

-   chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.

§ 3. Zażalenie, o którym mowa w § 1, pozostawia się w aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności, w szczególności nie przedstawia się go do rozpoznania sądowi właściwemu. To samo dotyczy pism związanych z jego wniesieniem.

§ 4. O pozostawieniu zażalenia i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz - przy wniesieniu zażalenia.

§ 5. Przepis art. 380 stosuje się odpowiednio.

 

Zgodnie z art. 165 § 2 kpc oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian dla: II Cz 26/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-11-16
Publikacja w dniu:
2021-11-16
Opis zmiany:
b/d