II Co 914/21

Sygn. akt II Co 914/21

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2022 r.

Referendarz sądowy Martyna Orzeł

w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: Andrzej Jesion

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Radomira Radeckiego w sprawie o sygnaturze akt Km 2/17

przeciwko dłużnikowi: Jerzy Hibner

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi wierzyciela z dnia 6 maja 2021 r. na czynności komornika sądowego – postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r. o umorzeniu postępowania i ustaleniu jego kosztów

postanawia:

oddalić skargę.

  

ref. sąd. Martyna Orzeł

 

 

Uzasadnienie

            Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. komornik:

1. umorzył z urzędu postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.;

2. koszty postępowania ustalił na kwotę 2.756,10 zł, w tym obciążające dłużnika/spadkobierców na kwotę 106,10 zł, a obciążające wierzyciela na kwotę 2.650 zł,

- opłaty stosunkowe na kwotę 2.650 zł (art. 29 pkt 1 u.k.k.),

- wydatki gotówkowe na kwotę 106,10 zł;

koszty postępowania egzekucyjnego:

- zostały wyegzekwowane od dłużnika w łącznej kwocie 0,00 zł,

- zostały pokryte z zaliczki uiszczonej przez wierzyciela w łącznej kwocie 85,00 zł i orzeczono o obowiązku ich zwrotu wierzycielowi przez dłużnika,

- nie zostały zapłacone do kwoty 2.671,10 zł

(2.650,00 zł opłata egzekucyjna obciążająca wierzyciela, 21,10 zł koszt niepokrytej korespondencji obciążający dłużnika/spadkobierców);

3. wezwał wierzyciela do zapłaty niepokrytych kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.671,10 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia;

4. tytuł wykonawczy zwrócił wierzycielowi po uprawomocnieniu się postanowienia.

            Pismem z dnia 6 maja 2021 r. wierzyciel złożył skargę na czynności komornika polegające na umorzeniu postępowania egzekucyjnego oraz nieprawidłowym naliczeniu opłaty stosunkowej, wnosząc o uchylenie postanowienia z dnia 15 kwietnia 2021 r. i zmianę kwoty stosunkowej z kwoty 2.650 zł na kwotę 1.325 zł.

            Postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r. komornik:

1. sprostował punkt 2 postanowienia z dnia 15 kwietnia 2021 r. o umorzeniu postępowania i jego kosztach i wskazał, że koszty postępowania egzekucyjnego Km 2/17 wyniosły łącznie 1.431,10 zł, w tym obciążająca wierzyciela kwota 1.325,00 zł, zamiast błędnie wyliczonych kosztów 2.756,10 zł i odpowiednio obciążającej wierzyciela kwoty 2.650,00 zł,

2. sprostował punkt 3 postanowienia z dnia 15 kwietnia 2021 r. o umorzeniu postępowania i jego kosztach i wezwał wierzyciela do zapłaty niepokrytych kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.346,10 zł, zamiast błędnie wyliczonych 2.671,10 zł.

            Uzasadniając postanowienie komornik wskazał, że opłatę z art. 29 pkt 1 u.k.k. omyłkowo wyliczono w niewłaściwym procencie – 10 %, zamiast 5 % i pomimo tego, że w uzasadnieniu postanowienia wskazano, że opłata wynosi 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania na dzień 15 kwietnia 2021 r. tj. 26.500,00 zł, wyliczono ją jako 10 % tej kwoty.

            W odpowiedzi na skargę komornik wskazał, że samo umorzenie jest prawidłowe, jedynie błędnie wyliczona została wysokość obciążających wierzyciela kosztów, co jednak zostało skorygowane postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r.

            Referendarz sądowy zważył, co następuje.

            Skarga podlegała oddaleniu. 

            Zgodnie z art. 819 k.p.c. organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego albo - w zakresie w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej - zarządcy sukcesyjnego, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny.

            Jak wynika z przywołanego przepisu, zawieszenie postępowania jest obowiązkiem organu egzekucyjnego w przypadku, gdy dysponuje dostatecznym dowodem śmierci, np. odpisem aktu stanu cywilnego lub informacją z systemu PESEL. Komornik w toku postępowania prowadzonego przeciwko dłużnikowi Jerzemu Hibnerowi ustalił, że dłużnik zmarł w dniu 23 sierpnia 2017 r., a więc postanowieniem z dnia 15 września 2020 r. zawiesił prowadzone postępowanie na podstawie art. 819 § 1 k.p.c. W postanowieniu komornik zawarł pouczenie, że postępowanie może zostać podjęte na wniosek wierzyciela, zaś stosownie do treści przepisu art. 824 k.p.c. postępowanie umarza się, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin ten biegnie od dnia ustania przyczyny zawieszenia.

            Pismem z dnia 31 grudnia 2020 r. komornik wezwał wierzyciela do podania, czy wierzyciel podjął działania zmierzające do podjęcia postępowania z udziałem spadkobierców dłużnika, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej zwrócił się o podanie daty podjęcia przedmiotowych działań oraz ich efektu. W odpowiedzi na pismo komornika, pismem z dnia 19 stycznia 2021 r. wierzyciel poinformował, że jako wierzyciel nie podjął żadnych działań zmierzających do podjęcia postępowania egzekucyjnego z udziałem spadkobierców dłużnika Jerzego Hibnera. W konsekwencji komornik dokonał umorzenia postępowania postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r.

            W razie zawieszenia postępowania z uwagi na śmierć dłużnika niezłożenie przez wierzyciela w terminie 6 miesięcy wniosku o podjęcie postępowania ze wskazaniem spadkobierców lub kuratora spadku albo wniosku o ustanowienie kuratora dla spadkobierców skutkuje, co do zasady, umorzeniem postępowania [zob. W. Siedlecki, w: Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks, t. II, s. 1155]. Jeżeli jednak wniosek o ustanowienie kuratora nie będzie mógł zostać złożony, z uwagi na objęcie spadku przez znanych spadkobierców, wierzycielowi pozostaje jedynie złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku. Niezłożenie takiego wniosku w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia postępowania stanowi podstawę do umorzenia postępowania. Natomiast w razie złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przed upływem 6 miesięcy od zawieszenia, termin, o którym mowa w art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c., biegnie od chwili prawomocnego zakończenia postępowania spadkowego. Dopiero wówczas bowiem wierzyciel będzie mógł wnosić o podjęcie postępowania (T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II, Warszawa 2019, Legalis).

            W przypadku jeśli wierzyciel po zawieszeniu postępowania ze względu na śmierć dłużnika w ciągu 6 miesięcy nie wskaże spadkobierców, nie złoży wniosku o ustanowienie kuratora lub wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podlegać będzie umorzeniu, z tym że termin sześciomiesięczny rozpocznie bieg od chwili, w której wierzyciel obiektywnie będzie mógł podjąć pierwszą z tych czynności (T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II, Warszawa 2019, Legalis).

            W sprawie będącej przedmiotem skargi wierzyciel, po zawieszeniu postępowania ze względu na śmierć dłużnika, w ciągu 6 miesięcy nie podjął żadnych czynności zmierzających do podjęcia postępowania egzekucyjnego z udziałem spadkobierców dłużnika, co wprost oświadczył w piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r. Wierzyciel nie wskazał spadkobierców, nie złożył wniosku o ustanowienie kuratora i wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a także nie wykazał, że dokonanie którejś z wymienionych czynności było dla niego obiektywnie niemożliwe. Co prawda skarżący twierdzi, że  komornik został poinformowany o postanowieniu Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 5 października 2020 r., którym Sąd postanowił podjąć zawieszone postępowanie z udziałem spadkobierców zmarłego Jerzego Hibnera, jednak z akt postępowania Km 2/17 nie wynika, aby odpis postanowienia został przesłany komornikowi przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania (skarżący nie podał przez kogo, ani kiedy komornik miał zostać poinformowany o postanowieniu). Nadto należy zaznaczyć, że dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, a więc to on powinien złożyć do komornika wniosek o ewentualne kontynuowanie postępowania przeciwko spadkobiercom zmarłego dłużnika. Brak podstaw do oczekiwania, że komornik we własnym zakresie ustali, kto jest spadkobiercą i podejmie postępowanie w celu dalszej egzekucji, tym bardziej wobec oświadczenia wierzyciela, że nie podjął żadnych działań zmierzających do podjęcia postępowania egzekucyjnego z udziałem spadkobierców dłużnika Jerzego Hibnera. W okolicznościach sprawy komornik był więc nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do umorzenia postępowania na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.

            Uwzględniając sprostowanie postanowienia z dnia 15 kwietnia 2021 r. postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r. należy uznać, że komornik dokonał prawidłowego ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego, obciążając wierzyciela opłatą z art. 29 ust. 1 zd. 1 u.k.k. w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, ponieważ taka opłata stosunkowa obciąża wierzyciela w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. Po sprostowaniu zaskarżonego postanowienia, wysokość opłaty została określona na kwotę 1.325,00 zł, a więc taką kwotę na jaką skarżący żądał zmiany kwoty 2.650 zł. Analiza uzasadnienia postanowienia z dnia 15 kwietnia 2021 r. potwierdza, że podanie kwoty 2.650 zł, zamiast kwoty 1.325 zł stanowiło omyłkę rachunkową, ponieważ w treści uzasadnienia postanowienia wskazano wprost, że opłata została naliczona zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.k. w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowana na dzień 15 kwietnia 2021 r., tj. 26.500,00 zł. 5 % z kwoty 26.500,00 zł wynosi 1.325 zł, a nie 2.650 zł, a więc błąd komornika podlegał sprostowaniu.

            W konsekwencji powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

           

ref. sąd. Martyna Orzeł


Pouczenie

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym o dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Rejestr zmian dla: II Co 914/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2022-08-31
Publikacja w dniu:
2022-08-31
Opis zmiany:
b/d