II Co 684/21

Sygn. akt II Co 684/21

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2021 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział  II Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Izabela Śwital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wierzyciela – Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni

na  czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomira Radeckiego w sprawie o sygn. akt Km 107/15 w postaci postanowienia z dnia 4 marca 2021 r. w przedmiocie ustalenia kosztów umorzonego postępowania egzekucyjnego w zakresie opłaty stosunkowej obciążającej wierzyciela

przy udziale dłużnika – Mieczysławy Moszczyńskiej

 

postanawia:

 

  • oddalić skargę.

Sędzia Izabela Śwital   

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomira Radeckiego z dnia 4 marca 2021r. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 107/15 umorzonego w oparciu o art. 823 k.p.c. w zakresie jakim obciążono i wezwano wierzyciela do zapłaty opłaty egzekucyjnej w kwocie 505,37 zł na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych (dalej jako u.k.k.).

Skarżący zakwestionował obciążenie opłatą egzekucyjną w sytuacji, gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w oparciu o obowiązującą w chwili wszczęcia postępowania egzekucyjnego normę z art. 823 kpc, która nie została wskazana w dyspozycji przepisu art. 29 ust. 1 ukk. Obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową z art. 29 ust. 1 ukk, przewidziano zdaniem skarżącego jedynie w sytuacji, gdy do umorzenia doszło na wniosek wierzyciela lub z urzędu - w oparciu o art. 824  § 1 pkt 4 kpc, nie zaś w sytuacji umorzenia postępowania z mocy samego prawa w trybie art. 823 kpc.

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

 

            Wniesiona w terminie i prawidłowo opłacona skarga wierzyciela, okazała się niezasadna.

            Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne prowadzone było od stycznia lipca 2014r. z wniosku skarżącego wierzyciela przeciwko dłużniczce – Mieczysławie Moszczyńskiej w oparciu o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Referendarza Sądowego w Elblągu w dniu 28 marca 2014 r. w sprawie o sygn.. akt X Nc 8848/14

             W toku sprawy, w związku ze śmiercią dłużnika w dniu 7 czerwca  2019 r., Komornik Sądowy postanowieniem z dnia 19 lipca 2018 r. ( k. 40 akt komorniczych ) zawiesił z urzędu postępowanie w trybie art. 819 § 1 kpc. 

            Postępowanie zawieszone z powodu śmierci dłużnika lub wierzyciela w trybie powołanego przepisu podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Przy czym bezczynność  wierzyciela, który w określonym odcinku czasu (zależnym od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego) nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania oraz nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania (w okolicznościach sprawy - nie podjął czynności mających na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłym dłużniku) musi skutkować umorzeniem postępowania, czego zresztą skarżący nie kwestionuje.

                         

            Zgodnie z obowiązującym w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania egzekucyjnego, a znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie, przepisem art. 823 k.p.c. (uchylonym z dniem 8 lipca 2016r. co do postępowań wszczętych po tej dacie -  art. 21 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 87 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), ustawodawca przewidywał roczny termin na podjęcie przez wierzyciela czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia postępowania lub złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania. Postanowienie o stwierdzeniu umorzenia postępowania   egzekucyjnego z mocy  prawa  (art.  823  k.p.c.) ma przy tym charakter wyłącznie deklaratoryjny (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1996  r. o sygn. akt   III  CZP  44/96; Legalis).

            W przedmiotowej sprawie termin z art. 823 k.p.c. liczony od daty zwieszenia postępowania egzekucyjnego, tj. 19 lipca 2019 r., upłynął z dniem 19 lipca 2020 r., co stanowiło podstawę prawidłowego stwierdzenia umorzenia postępowania w sprawie Km 107/15 w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia.

            Należy przy tym zauważyć, iż skarżący nie kwestionuje samej podstawy umorzenia postępowania lecz podstawę obciążenia go opłatą egzekucyjną w ustalonej – nie kwestionowanej co do wysokości, kwocie.

 

            Ostateczne ukończenie postepowania egzekucyjnego w sprawie rodzi zawsze po stronie organu egzekucyjnego obowiązek kompleksowego ustalenia  kosztów tego postępowania ( art. 770 § 2 kpc ). Rozstrzygnięcie co do wysokości i rozkładu kosztów postępowania egzekucyjnego jest zależne od rzeczywistej przyczyny i konkretnych okoliczności ukończenia tego postępowania, podlegających badaniu w kontekście przepisów proceduralnych znajdujących zastosowanie do postanowienia w przedmiocie kosztów, co w okolicznościach badanej sprawy sprowadza się do zastosowania art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 o kosztach komorniczych.

            Komornik Sądowy w sposób prawidłowy - co do zasady i wysokości, obciążył wierzyciela zaskarżoną opłatą egzekucyjną na podstawie powołanego art. 29 ust. 1 ukk w zw.z art. 28 ust. 4 ukk.

            Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.k., który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

            Tutejszy Sąd podziela wyrażony w piśmiennictwie (zob. R. Reiwer (red.), Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz [w:] R. Reiwer (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, Warszawa 2019; Legalis) pogląd, zgodnie z którym umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. jest tożsame z umorzeniem postępowania w oparciu o uchylony aktualnie przepis art. 823 k.p.c.

            Oba przepisy odnoszą się bowiem do bezczynności wierzyciela. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1311), uchylając art. 823 k.p.c., przeniosła co do zasady jego treść do art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c., stanowiącego od tej chwili jedną z przesłanek umorzenia postępowania w drodze postanowienia wydawanego z urzędu przez organ egzekucyjny.

            Jak wskazują komentatorzy (R. Reiwer oraz M. Walasik) nieobjęcie przepisem przejściowym zawartym w art. 52 ust. 2 u.k.k. egzekucji, w których zastosowanie może jeszcze mieć art. 823 k.p.c., wydaje się być efektem przeoczenia ustawodawcy. Istniejącą lukę w regulacji intertemporalnej należy uzupełnić w drodze analogicznego stosowania art. 29 ukk, także w przypadku stwierdzenia przez komornika umorzenia postępowania z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. Rozwiązanie to jest również aprobowane przez tutejszy Sąd, gdyż żadne racje nie przemawiają za różnicowaniem sytuacji prawnej wierzycieli, którzy dopuścili się przez oznaczony okres czasu bezczynności w postępowaniu egzekucyjnym, a których to wierzycieli odróżnia jedynie chwila wszczęcia postepowania egzekucyjnego.

 

            Zważywszy, iż wydane w niniejszej sprawie w trybie art. 823 k.p.c. postanowienie ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, a zatem data jego wydania nie jest tożsama z datą umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa, to do ustalenia kosztów tego postępowania należy zastosować przepisy obowiązujące w chwili jego umorzenia, jak w zaskarżonym postanowieniu.

             

             Z uwagi na powyższe, na podstawie powołanych przepisów w zw. z art. 767 kpc,  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Sędzia Izabela Śwital   

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia można wnieść zażalenie do innego składu (trzech sędziów) Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – w terminie tygodnia  o dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 

Zgodnie z art. 165 § 2 kpc oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Rejestr zmian dla: II Co 684/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-09-07
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Opis zmiany:
b/d