II Co 649/21

Sygnatura akt II Co 649/21      

 

 

POSTANOWIENIE

               Dnia 16 maja 2022 r.

Referendarz sądowy Martyna Orzeł w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2022 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu

przeciwko Grzegorzowi Badaszewskiemu

o wyjawienie majątku

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie.

 

ref. sąd. Martyna Orzeł

 

 

Uzasadnienie

            Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, reprezentowany przez radcę prawnego, złożył wniosek o zobowiązanie dłużnika Grzegorza Badaszewskiego do złożenia wykazu majątku oraz do złożenia przyrzeczenia. Pismem z dnia 28 marca 2022 r. wezwano wnioskodawcę do podania prawidłowego adresu dłużnika Grzegorza Badaszewskiego w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zawieszenia postępowania (w piśmie z dnia 1 grudnia 2021 r. jako adres dłużnika wierzyciel podał adres: 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 56/4, jednak korespondencja skierowana do dłużnika na ten adres nie została odebrana i wróciła do nadawcy po dwukrotnym awizowaniu, przy czym z wywiadu Policji przeprowadzonego pod tym adresem w dniu 7 marca 2022 r. wynika, że dłużnik nie przebywa pod tym adresem i nie jest znany w środowisku sąsiedzkim. Mieszkanie jest przeznaczone pod wynajem i często zmieniają się lokatorzy.).

Wezwanie zostało doręczone w dniu 1 kwietnia 2022 r., jednak wnioskodawca nie podał aktualnego adresu dłużnika.

            Referendarz sądowy zważył, co następuje:

            Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów,  o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 13 § 2 k.p.c.). Stosownie do treści art. 759 § 11 k.p.c. czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego […]. W przedmiotowej sprawie pomimo prób ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, adresu tego nie dało się ustalić, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu i wezwanie dłużnika na posiedzenie. W zakreślonym terminie wnioskodawca nie podał aktualnego adresu dłużnika.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

             ref. sąd. Martyna Orzeł

 

POUCZENIE

 

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania.

Nadanie pisma w Urzędzie Pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 649/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2022-05-18
Publikacja w dniu:
2022-05-18
Opis zmiany:
b/d