II Co 599/20

Sygn. akt II Co 599/20

POSTANOWIENIE

Dnia 27 października 2020 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział  II Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Izabela Śwital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wierzyciela Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

na  czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomira Radeckiego w sprawie o sygn. akt Km 1893/12 w postaci postanowienia z dnia 23 marca 2020 r. w przedmiocie ustalenia kosztów umorzonego postępowania egzekucyjnego

przy udziale dłużnika Ryszarda Vergin

 

postanawia:

 

oddalić skargę.

Sędzia Izabela Śwital   

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest postanowienie z dnia 23 marca 2020 r. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego umorzonego w oparciu o art. 823 k.p.c. w zakresie jakim obciążono i wezwano wierzyciela do zapłaty opłaty egzekucyjnej w kwocie 414,36  zł na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych (dalej jako u.k.k.).

Skarżąca  spółka zakwestionowała obciążenie jej opłatą egzekucyjną w sytuacji, gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w oparciu o obowiązującą w chwili wszczęcia postępowania egzekucyjnego normę z art. 823 kpc, która nie została wskazana w dyspozycji przepisu art. 29 ust. 1 ukk. Obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową z art. 29 ust. 1 ukk, przewidziano w sytuacji gdy do umorzenia doszło na wniosek wierzyciela lub w oparciu o art. 824  § 1 pkt 4 kpc.

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

 

            Wniesiona w terminie i prawidłowo opłacona skarga wierzyciela, okazała się niezasadna.

            Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne Km 1893/12 prowadzone było z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi Ryszardowi Vergin w oparciu o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachów w Lublinie w dniu 11 stycznia 2011 r. (VI Nc-e 672964/10) na rzecz wierzyciela SKOK im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni, któremu postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 r. (sygn. akt II Co 759/15) nadano klauzulę wykonalności na rzecz Asekuracja Sp. z.o.o. z siedziba w Sopocie będącego następcą prawnym wierzyciela pierwotnego.  W toku postępowania egzekucyjnego, tj. dnia 10 września  2018r. dłużnik zmarł (dowód: wydruk z bazy Pesel-SAD). Postanowieniem z dnia 7 listopada  2018r. Komornik postanowił zawiesić postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z art. 819 § 1 k.p.c. (w brzmieniu z chwili wydania postanowienia), organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Przy czym bezczynność  wierzyciela, który w określonym czasie (zależnie od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego) nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania oraz nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania (w okolicznościach sprawy - nie podjął czynności mających na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłej dłużniczce) musi skutkować umorzeniem postępowania. 

                         

            Zgodnie z obowiązującym w chwili wszczęcia postępowania (obecnie już uchylonym) art. 823 k.p.c. w zw. 21 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 87 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), ustawodawca przewidywał roczny termin na podjęcie przez wierzyciela czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia egzekucji lub złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania. Przed nowelizacją,  która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1311), przyjmowało się zatem, że  postanowienie  o   umorzeniu   postępowania   egzekucyjnego,   które   uległo   umorzeniu z mocy  prawa  (art.  823  k.p.c.),  jest  w  istocie  postanowieniem  stwierdzającym to umorzenie i  ma charakter wyłącznie deklaratoryjny (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1996  r. o sygn. akt   III  CZP  44/96; Legalis).

            W przedmiotowej sprawie termin z art. 823 k.p.c. liczony od daty zwieszenia postępowania egzekucyjnego, tj. 7 listopada 2018 r., upłynął z dniem 7 listopada 2019 r. Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Ryszardowi Vergin umorzyło się zatem z mocy samego prawa w dniu następnym – 8 listopada 2019r.

 

            Komornik Sądowy w sposób prawidłowy - co do zasady i wysokości, obciążył wierzyciela zaskarżoną opłatą egzekucyjną na podstawie art. 29 ust. 1 ukk.

            Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.k., który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

            Tutejszy Sąd podziela wyrażony w piśmiennictwie (zob. R. Reiwer (red.), Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz [w:] R. Reiwer (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, Warszawa 2019; Legalis) pogląd, zgodnie z którym umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. jest tożsame z umorzeniem postępowania w oparciu o uchylony aktualnie przepis art. 823 k.p.c.

            Oba przepisy odnoszą się bowiem do bezczynności wierzyciela. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1311), uchylając art. 823 k.p.c., przeniosła co do zasady jego treść do art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c., stanowiącego od tej chwili jedną z przesłanek umorzenia postępowania w drodze postanowienia wydawanego z urzędu przez organ egzekucyjny.

            Jak wskazują komentatorzy (R. Reiwer oraz M. Walasik) nieobjęcie przepisem przejściowym zawartym w art. 52 ust. 2 u.k.k. egzekucji, w których zastosowanie może jeszcze mieć art. 823 k.p.c., wydaje się być efektem przeoczenia ustawodawcy. Istniejącą lukę w regulacji intertemporalnej należy uzupełnić w drodze analogicznego stosowania art. 29 ukk, także w przypadku stwierdzenia przez komornika umorzenia postępowania z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. Rozwiązanie to jest również aprobowane przez tutejszy Sąd, gdyż żadne racje nie przemawiają za różnicowaniem sytuacji prawnej wierzycieli, którzy dopuścili się przez oznaczony okres czasu bezczynności w postępowaniu egzekucyjnym, a których to wierzycieli odróżnia jedynie chwila wszczęcia postepowania egzekucyjnego.

 

            Zważywszy, iż wydane w niniejszej sprawie w trybie art. 823 k.p.c. postanowienie ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, a zatem data jego wydania nie jest tożsama z datą umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa, to do ustalenia kosztów tego postępowania należy zastosować przepisy obowiązujące w chwili jego umorzenia, jak w zaskarżonym postanowieniu.

             

             Z uwagi na powyższe, na podstawie powołanych przepisów w zw. z art. 767 kpc,  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

           

Sędzia Izabela Śwital   

 

 

 

           

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia można wnieść zażalenie do innego składu (trzech sędziów) Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – w terminie tygodnia  o dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 

Zgodnie z art. 165 § 2 kpc oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Rejestr zmian dla: II Co 599/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2020-11-03
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Opis zmiany:
b/d