II Co 5105/17

Sygnatura akt II Co 5105/17

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2020 roku

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, II Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Natalii Lewandowskiej

przeciwko dłużnikowi Ewie Zwierzchowskiej

o wyjawienie majątku

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

Uzasadnienie

            Wierzyciel Natalia Lewandowska wniosła o zobowiązanie dłużnika Ewę Zwierzchowską do złożenia wykazu majątku oraz przyrzeczenia. Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r. zawieszono postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Pomimo upływu roku  od zawieszenia postępowania, nie wniesiono o podjęcie postępowania.

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 sierpnia 2019 r., sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Stosownie do treści art. 759 § 11 k.p.c., czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego. Z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji (art. 182 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). W niniejszej sprawie postępowania zatem należało umorzyć, albowiem zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przy czym jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. skróciła termin, o którym mowa w art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c., do trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania).

Mając powyższe na uwadze, na postawie cytowanych przepisów, wobec niezgłoszenia w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjęcie postępowania, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

Pouczenie:

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym o dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 5105/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d