II Co 5024/19

Sygnatura akt II Co 5024/19                                                                                                                      

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Starszy Referendarz sądowy Łukasz Zabłocki w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, II Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2020 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela Paccar Financial Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

przy udziale dłużnika Rafała Kajutha

o wyjawienie majątku

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

                        /-/ starszy  referendarz sądowy Łukasz Zabłocki

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika złożył wniosek o wyjawienie majątku oznaczając miejsce zamieszkania dłużnika jako Poznań, ul. Wołczyńska 18/6 lokal 12. Jednakże z treści dokumentów przestawionych w sprawie egzekucyjnej i uzasadnienia Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 24.10.2019r. o przekazaniu sprawy tutejszemu Sądowi wynika, że dłużnik zamieszkiwał ostatnio pod adresem ul. Polanka 7D/15 w Poznaniu. W toku postępowania przed Sądem funkcjonariusze Policji ustalili, że dłużnik nie zamieszkuje pod podanymi przez wierzyciela adresami: ul. Wołczyńska 18/6 lokal 12 w Poznaniu, ul. Krańcowa 48/24 w Poznaniu, ul. Polanka 7D/15 w Poznaniu ani też typowanym przez Policję adresem ul. Milczańska 22/37 w Poznaniu. W korespondencji sądowej w wykonaniu zarządzenia z dnia 23.09.2020r. przekazano pełnomocnikowi wierzyciela aktualne ustalenia funkcjonariuszy Policji. Zarządzeniem z dnia 26.11.2020r. doręczonym w dniu 08.12.2020 r. wezwano wnioskodawcę do podania adresu zamieszkania dłużnika w terminie tygodnia od doręczenia wezwania pod rygorem zawieszenia postępowania. Termin do udzielenia odpowiedzi upłynął bezskutecznie w dniu 15.12.2020r. 

Zważono, co następuje:

            Art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi, że Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

            W rozstrzyganej sprawie wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie podał adresu zamieszkania dłużnika. Pod podanymi uprzednio w toku sprawy adresami dłużnik nie zamieszkuje.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Referendarz sądowy rozstrzygnął jak w sentencji postanowienia.

/-/ starszy  referendarz sądowy Łukasz Zabłocki

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty w terminie tygodniowym od dnia otrzymania.

Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 5024/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-01-04
Publikacja w dniu:
2021-01-04
Opis zmiany:
b/d