II Co 4966/19

Sygnatura akt II Co 4966/19

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2020 roku

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, II Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Grzegorza Pękalskiego

przeciwko dłużnikowi Zbigniewowi Majcherkowi

o wyjawienie majątku

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

 

 

Uzasadnienie

            Grzegorz Pękalski wniósł o zobowiązanie dłużnika Zbigniewa Majcherka do złożenia wykazu majątku oraz przyrzeczenia. Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r. zawieszono postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Pomimo upływu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie wniesiono o podjęcie postępowania.

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. Stosownie do treści art. 759 § 11 k.p.c., czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego. Z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji (art. 182 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Mając powyższe na uwadze, na postawie cytowanych przepisów, należało orzec w niniejszej sprawie jak w sentencji postanowienia.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia otrzymania.

Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Rejestr zmian dla: II Co 4966/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2020-10-01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Opis zmiany:
b/d