II Co 4852/19

P  O  S  T  A  N O W  I  E  N  I  E

Dnia 16 grudnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Juliusz Szul

przeciwko dłużnikowi: Janusz Dworzecki

o wyjawienie majątku

postanawia:

  1. umorzyć postępowanie,
  2. zwrócić wnioskodawcy uiszczoną opłatę sądową w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych).

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

                                                                    

Uzasadnienie

Juliusz Szul wniósł do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu o zobowiązanie dłużnika Janusza Dworzeckiego do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających jemu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia. Uiścił opłatę sądową od wniosku w kwocie 200,00 zł. Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. przekazano sprawę do rozpoznania do tut. Sądu. Pismem z dnia 5 listopada 2019 r. wnioskodawca cofnął wniosek.

Referendarz sądowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 355 k.p.c. sąd umarza postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym (art. 148 § 3 k.p.c.). Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. Wobec skutecznego cofnięcia wniosku, w oparciu o treść art. 355 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. należało orzec jak w pkt 1 postanowienia. nie znaleziono bowiem podstaw do uznania cofnięcia wniosku za niedopuszczalne (art. 203 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). O zwrocie opłaty orzeczono w punkcie 2 sentencji, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

Pouczenie:

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym o dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 4852/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d