II Co 4047/19

Sygnatura akt II Co 4047/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2020 roku

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, II Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda w Poznaniu

przeciwko dłużnikowi Aleksandrze Kowalskiej

o wyjawienie majątku

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

Uzasadnienie

            Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda w Poznaniu wniósł o zobowiązanie dłużnika Aleksandry Kowalskiej do złożenia wykazu majątku oraz przyrzeczenia. Postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. zawieszono postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Pomimo upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nie wniesiono o podjęcie postępowania.

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. Stosownie do treści art. 759 § 11 k.p.c., czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego. Z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji (art. 182 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Jednocześnie, zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Mając powyższe na uwadze, na postawie cytowanych przepisów, należało orzec w niniejszej sprawie jakw sentencji postanowienia.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym o dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 4047/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2020-07-22
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
b/d