II Co 4041/19

Sygnatura akt II Co 4041/19

 

P  O  S  T  A  N O W  I  E  N  I  E

 

Dnia 6 lutego 2020 roku

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Jakuba Witosławskiego

przeciwko dłużnikowi Karolinie Nowickiej (poprzednio Jasiewicz)

przy uczestnictwie dłużnika Ewy Jasiewicz i wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach

o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym dla dłużnika którego miejsce pobytu nie jest znane

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

                                                          

Uzasadnienie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Jakub Witosławski złożył do tut. Sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Karoliny Nowickiej (poprzednio Jasiewicz) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Jakuba Witosławskiego pod sygnaturą akt Km 2095/18. Pismem z dnia 31 grudnia 2019 r. wnioskodawca cofnął wniosek.

Referendarz sądowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 355 k.p.c. sąd umarza postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym (art. 148 § 3 k.p.c.). Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. Wobec skutecznego cofnięcia wniosku, w oparciu o treść art. 355 k.p.c. w zw. z art. 3621 k.p.c. w zw. z art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji postanowienia. nie znaleziono bowiem podstaw do uznania cofnięcia wniosku za niedopuszczalne (art. 203 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

Pouczenie:

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym o dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 4041/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d