II Co 2644/16

Sygnatura akt II Co 2644/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2019 roku

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 roku  w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Instytutu Studiów Ekologicznych z siedzibą w Krakowie

na czynność Ewy Tamary Szuber – Bednarz Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego (aktualnie Jakuba Witosławskiego – Likwidatora Kancelarii Komornika Sądowego Konrada Ciesielskiego) w sprawie Km 2390/13 tj. skarga na opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Św. Rocha 19L/2 w Poznaniu, dokonane w dniu 5 listopada 2014 r.

przy udziale wierzycieli Bernarda Jankowiaka, Macieja Kędziory, Krzysztofa Ratka, Andrzeja Rosłona, Quay Biura Handlowo – Usługowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto, ABC Reklama spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Grupy Finansowej Total Inkaso spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Jaskółka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Włościańskiej, dłużnika Przemysława Barana

postanawia:

sprostować postanowienie z dnia 12 grudnia 2016 r., poprzez wpisanie w komparycji postanowienia po słowie „Barana” a przed słowami „w przedmiocie” słów „Bernarda Jankowiaka, Macieja Kędziory, Krzysztofa Ratka, Andrzeja Rosłona, Quay Biura Handlowo – Usługowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto, ABC Reklama spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Grupy Finansowej Total Inkaso spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Jaskółka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Włościańskiej”.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak

 

 

Uzasadnienie

            Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 r. oddalono wniosek Instytutu Studiów Ekologicznych o zwolnienie od kosztów sądowych. W komparycji postanowienia nie wymieniono wszystkich uczestników postępowania ze skargi na czynność komornika sądowego, na co zwróciła uwagę Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

            Zgodnie z treścią art. 350 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. w zw. z art. 3621 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., dopuszczalne jest prostowanie z urzędu w postanowieniu niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. W treści postanowienia zaistniała oczywista niedokładność w postaci nie wymienienia wszystkich uczestników postępowania ze skargi na czynność komornika sądowego. Mając powyższe na uwadze, na podstawie wskazanych przepisów, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak

 

Pouczenie:

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 2644/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d