II Co 1513/20

sygn. akt II Co 1513/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                              Poznań, dnia 14 lipca 2021r.

Starszy Referendarz sądowy Ludmiła Kobylińska

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 14 lipca 2021 r.

sprawy z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

przeciwko dłużnikowi Aleksandrowi Kosakowskiemu

o wyjawienie majątku

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

St. Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

 

UZASADNIENIE

            Wierzyciel, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył wniosek o wyjawienie majątku dłużnika Aleksandra Kosakowskiego. Weryfikacja adresu w drodze rozpytania policyjnego doprowadziła do ustaleń, iż dłużnik nie zamieszkuje pod znanym adresem.

Pełnomocnik wierzyciela zarządzeniem doręczonym w dniu 11 lutego 2021r. wezwany został do podania adresu zamieszkania dłużnika w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Zważono, co następuje:

            Art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi, że Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

            W rozstrzyganej sprawie wezwano wierzyciela do wskazania adresu zamieszkania dłużnika, ze względu na ustalenie, iż znane sądowi adresy są błędne.

            Wierzyciel nie wykonał zarządzenia w zakreślonym terminie. Niewykonanie zarządzenia uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu ze względu na niemożność odebrania wykazu majątku. Brak oznaczenia aktualnego miejsca zamieszkania czy siedziby powoduje, iż dłużnik nie może być skutecznie wezwany. Nie mogą też być w stosunku do niego skutecznie podjęte czynności mające zmierzać do przymuszenia go do złożenia oświadczenia w przedmiocie posiadanego majątku.

            Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Referendarz sądowy rozstrzygnął jak w sentencji postanowienia.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                  St.Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

POUCZENIE

 

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania.

Nadanie pisma w Urzędzie Pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

           

 

Rejestr zmian dla: II Co 1513/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-07-14
Publikacja w dniu:
2021-07-14
Opis zmiany:
b/d