II Co 1483/20

Sygn. akt II Co 1483/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                             

                                                                                              Dnia 29 września 2021  r.

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący : Sędzia Izabela Śwital

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

 

sprawy w przedmiocie skargi Er-Ten Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Swarzędzu na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu – Zbigniewa Głowackiego  w sprawie o sygn. Kmp 17/06 w postaci  zajęcia wynagrodzenia za pracę

przy uczestnictwie wierzycieli –Jakuba Michalczaka i mał. Stanisława Michalczaka dział. przez matkę Marzenę Michalczak, Romana Michalczaka  oraz dłużnika Romana Michalczaka

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie skargowe w przedmiotowej sprawie.

                                                                           

Sędzia Izabela Śwital

                                  

Uzasadnienie

 

Er-Ten Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Swarzędzu zakwestionował czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu – Zbigniewa Głowackiego  w sprawie o sygn. Kmp 17/06 w postaci w postaci  zajęcia wynagrodzenia za pracę

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Jak to wynika z treści zaświadczenia z Systemu Pesel2-Sad  dłużnik Roman Michalczak zmarł w dniu 16 lipca 2021 r.

W związku z powyższym postępowanie egzekucyjne w sprawie Kmp 17/06 objętej przedmiotową skargą na czynności komornika podlegało zawieszeniu z urzędu w trybie art. 819 § 1 kpc, a jego ewentualne podjęcie uzależnione jest od zgłoszenia się spadkobierców dłużnika, kuratora spadku bądź kuratora ustanowionego przez sąd egzekucyjny w trybie art. 819 § 2 kpc.

W związku z powyższym również  niniejsze postępowanie podlegało zawieszeniu, a to na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc

 

           

                                                                                              Sędzia Izabela Śwital

 

 

 

 

 

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia można wnieść zażalenie do innego składu (trzech sędziów) Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – w terminie tygodnia  o dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 

Zgodnie z art. 165 § 2 kpc oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 1483/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-10-01
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Opis zmiany:
b/d