II Co 1448/21

2021-11-19

Sygn. akt II Co 1448/21

 

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 8 listopada  2021 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący : Sędzia Izabela Śwital

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedziba w Gdyni  prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu Piotra Wintera pod sygn. akt Km 2090/19

przeciwko dłużnikowi Agnieszce Wiśniewskiej-Ostańskiej (poprzednio Wiśniewskiej)

w przedmiocie wniosku wierzyciela o obniżenie opłaty  egzekucyjnej ustalonej w postanowieniu z dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

skargi Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu Piotra Wintera na postanowienie Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt II Co 505/21

 

postanawia:

 

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

 

Sędzia Izabela Śwital

 

 

Uzasadnienie

 

            Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2021r. wydanym w sprawie o sygn. akt II Co 505/21 Starszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań -  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu: 1) obniżył opłatę stosunkową ustalona postanowieniem z dnia 31 grudnia 2020r. w kwocie 2510,61 zł o połowę, tj. do kwoty 1255,30 zł; 2) w pozostałym zakresie wniosek oddalił.

 

         Podstawą uwzględnienia wniosku wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej przez  Referendarza Sądowego była konkluzja, że nakład pracy komornika sądowego  w sprawie Km 2090/19 był niższy niż standardowy i nie uzasadnia pobrania opłaty egzekucyjnej w kwocie 2510,61 zł. Informacje o zgonie dłużnika komornik uzyskał bowiem już po kilku tygodniach od wszczęcia postępowania, na etapie dopiero pierwszych czynności egzekucyjnych.

 

           Pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r. (k.18 akt) Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter wniósł w terminie skargę na powyższe rozstrzygnięcie, domagając się uchylenia pkt 1 zaskarżonego postanowienia Starszego Referendarza Sądowego i utrzymanie w mocy opłaty stosunkowej ustalonej postanowieniem komornika z dnia 31 grudnia 2020r. w kwocie 2510,61 zł.

 

Skarżący przedmiotowemu orzeczeniu zarzuca naruszenie art. 48 ust. 1 ukk, wskazując że choć przesłanki zawarte w tym przepisie wymieniono na zasadzie alternatywy, co znaczy że dla zastosowania instytucji miarkowania opłaty wystarczy wystąpienie jednej z nich, to jednak w praktyce konieczne będzie jednoczesne zważenie na szali interesów wierzyciela i komornika. Oparcie się wyłącznie na nakładzie pracy komornika lub wyłącznie na sytuacji majątkowej dłużnika sprawia, że końcowa ocena miałaby charakter nazbyt arbitralny. Dlatego też sugeruje on, iż wskazany w przepisie „szczególny” charakter tych okoliczności, obliguje sąd do rozważenia zawartych w nim przesłanek  w sposób łączny.

 

Sąd zważył, co następuje :

Wniesiona w terminie skarga na orzeczenie Referendarza Sądowego nie zasługiwała na uwzględnienie.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ukk dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. W przypadku, o którym mowa w art. 29 albo art. 30, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może złożyć wierzyciel.

 

             Spełnienie każdej ze wskazanych przesłanek obniżenia opłaty egzekucyjnej stanowi samodzielną (niezależną) podstawę do uwzględnienia wniosku o obniżenie tej opłaty, a niespełnienie przesłanki (lub też przesłanek) wskazywanej na uzasadnienie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest podstawą do oddalenia takiego wniosku (wydania przez sąd negatywnego, merytorycznego orzeczenia). Wniosek o miarkowanie opłaty egzekucyjnej może zatem być oparty wyłącznie na jednaj z wymienionych przesłanek lub na obu. Ustawodawca wymienił istnienie tych przesłanek w formie alternatywy rozłącznej, wystarczy zatem spełnienie tylko jednej z nich do zastosowania miarkowania opłaty egzekucyjnej. Ponadto wniosek o obniżenie opłaty może mieć rację bytu tylko wówczas, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do któregoś z dwóch podanych wyżej kryteriów. Miarkowanie nadal ma jednak charakter bardzo ocenny, skoro ustawodawca posłużył się takimi pojęciami nieostrymi, jak: „szczególne okoliczności” czy „nakład pracy”.  I choć wprost  nie wskazano tego w przepisach ustawy o kosztach komorniczych, pozostawił decyzję w przedmiocie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej – swobodnemu uznaniu.

 

            Sąd podziela ustalenia dokonane przez Referendarza Sądowego, iż z uwagi na zgon dłużniczki (21 stycznia 2020r.), o którym komornik dowiedział się 14 lutego 2020r. (k. 44 akt Km 2090/19) postępowanie do momentu jego zawieszenia na podstawie art. 819 kpc, trwało zaledwie 4 miesiące. Co prawda komornik od momentu jego wszczęcia podejmował działania zmierzające do ustalenia i zajęcia składników majątku dłużniczki (zapytania do OGNIVO, ZUS, zajęcie wierzytelności w US ). Niemniej przy ocenie nakładu pracy komornika należy wziąć pod uwagę standardowy nakład dotyczących spraw egzekucyjnych o zbliżonej wysokości zadłużenia, ustalonych składników majątku itp. W przedmiotowej sprawę , oprócz pierwszych czynności podejmowanych na początku egzekucji, postępowanie przez większość czasu pozostawało zawieszone w trybie art. 819 kpc, żeby w końcu zostać umorzone na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 kpc. Tym samym obniżenie opłaty egzekucyjnej przez Referendarza Sądowego należy uznać za zasadne.

                                   

            Mając na uwadze treść art. 7673a k.p.c., Sąd postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Starszego Referendarza Sądowego z dnia 12 sierpnia 2021r.

 

Sędzia Izabela Śwital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje

Rejestr zmian dla: II Co 1448/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-11-19
Publikacja w dniu:
2021-11-19
Opis zmiany:
b/d