II Co 1393/20

Sygnatura akt II Co 1393/20

POSTANOWIENIE

Dnia 31 grudnia 2020 roku

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2020 roku  w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Romana Korcza

przeciwko dłużnikowi: Mariuszowi Kukawskiemu

na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanych spadkobierców zmarłego dłużnika

postanawia:

oddalić wniosek.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak

 

 

 

Uzasadnienie

            Wierzyciel Roman Korcz wniósł do tut. Sądu o ustanowienie, na podstawie art. 819                   § 2 k.p.c., kuratora dla nieznanych spadkobierców zmarłego dłużnika Mariusza Kukawskiego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Damiana Muchę zastępowanego przez Witolda Guzińskiego.  W uzasadnieniu wskazał, że wierzyciel nie ma możliwości wystąpienia                              o stwierdzenie nabycia spadku, gdyż nie są mu znani spadkobiercy dłużnika, nie wykazując, aby podjął jakiekolwiek czynności mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców dłużnika.

            Referendarz sądowy zważył, co następuje:

            Rozstrzygnięcie nie podlega zaskarżeniu, w związku z tym nie wymagało sporządzania uzasadnienia (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 759                § 11 k.p.c.).

            Informacyjnie wskazać należy, po zapoznaniu się z aktami Km 788/04 i V N 743/20 tut. Sądu, iż wierzyciel jest uprawnionym do wniesienia do Sądu spadku o stwierdzenie nabycia spadku po Mariuszu Kukawskim. Sąd spadku, na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza bowiem nabycie spadku przez spadkobiercę, bada również z urzędu, kto jest spadkobiercą (art. 1025 k.c. w zw. z art. 670 § 1 k.p.c.). Wierzyciel jest również uprawnionym do wystąpienia do Sądu spadku o podanie, czy toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, złożono oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, czy zarejestrowano oświadczenia złożone przed notariuszem. Wierzyciel może skorzystać w tym zakresie również z informacji zawartych w publicznych rejestrach oraz jest uprawniony do wystąpienia                             do Urzędu Stanu Cywilnego o dane niezbędne do ustalenia spadkobierców oraz ich adresów                w Departamencie Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA czy w organach ewidencji ludności. Dopiero podjęcie tego typu czynności i wykazanie w toku postępowania                                        o ustanowienie kuratora, że ich podjęcie nie doprowadziło do ustalenia kręgu ewentualnych spadkobierców dłużnika i rzeczywiście pozostają oni nieznani, pozwalają przyjąć zasadność wniosku złożonego na podstawie art. 819 § 2 k.p.c. W przeciwnym razie wniosek jest przedwczesny i jako taki musi zostać oddalony. Ubocznie należy wskazać, iż oddalenie wniosku w niniejszej sprawie nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej i wniosek                                    o ustanowienie kuratora może zostać ponowiony zgodnie z właściwością miejscową                                  do właściwego Sądu.  

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

 Pouczenie :

Postanowienie  niezaskarżalne. 

Rejestr zmian dla: II Co 1393/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-01-05
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Opis zmiany:
b/d