II Co 1282/18

sygn. akt II Co 1282/18

 

POSTANOWIENIE

                                                                              Poznań, dnia 26 lutego 2019 r.

Starszy Referendarz Sądowy Ludmiła Kobylińska

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 26 lutego 2019 r.

sprawy z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie

przeciwko dłużnikowi Stanisławowi Mechowi

o wyjawienie majątku

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

St. Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

 

UZASADNIENIE

Wierzyciel wniósł o wyjawienie majątku dłużnika.

            Jak wynika z ustaleń Policji, Stanisław Mech nie zamieszkuje pod adresem wskazanym przez wierzyciela.

            W związku z tym, zarządzeniem z dnia 10 września 2018r., doręczonym w dniu 17 września 2018r., wezwano do wskazania aktualnego adresu zamieszkania dłużnika w terminie tygodnia od doręczenia pod rygorem zawieszenia postępowania. Termin upłynął bezskutecznie z dniem 24 września 2018 r.

            Zważono, co następuje:

            Art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi, że Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

            W rozstrzyganej sprawie wezwano wierzyciela do wskazania adresu zamieszkania dłużnika, ze względu na ustalenie, iż znany sądowi adres jest błędny.

            Wierzyciel nie wykonał zarządzenia w zakreślonym terminie. Niewykonanie zarządzenie uniemożliwia sprawie nadanie dalszego biegu ze względu na niemożność wysłuchania dłużnika i ewentualnego odebrania wykazu majątku w przypadku uwzględnienia wniosku.

            Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Referendarz sądowy rozstrzygnął jak w sentencji postanowienia.

 

                                                                                             

St.Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

Rejestr zmian dla: II Co 1282/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mańczak
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d