II Co 1257/21

Sygn. akt II Co 1275/21

 

P  O  S  T  A  N O W  I  E  N  I  E

 

Dnia 28 września 2022 r.

Starszy Referendarz Sądowy Ludmiła Kobylińska

w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2022 roku w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Wacławowi Wabińskiemu

o świadczenie pieniężne

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomira Radeckiego pod sygn. Km 907/13

skargi wierzyciela na czynności komornika sądowego w postaci postanowienia z dnia 22 czerwca  2021r. w zakresie obciążenia wierzyciela opłatą z art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych

 postanawia:                   

            skargę oddalić.

St.Ref.Sąd. Ludmiła Kobylińska

 

 

 

 

                                                        Uzasadnienie

 

Wierzyciel wniósł do tutejszego Sądu skargę na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomira Radeckiego z dnia 22 czerwca 2021r. w części dotyczącej obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową naliczoną w trybie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2021, poz. 210 dalej jako: ukk) oraz domagał się uchylenia w tym zakresie postanowienia. Skarżący zarzucił  naruszenie art. 29 ust. 1 ukk poprzez obciążenie wierzyciela opłatą egzekucyjną  w sytuacji umorzenia postępowania w oparciu o art. 823 kpc, podczas gdy przepis art. 29 ust. 1 ukk nie przewiduje takiej podstawy zastosowania.

Skarga okazała się niezasadna.

Zgodnie z art. 767 kpc uczestnikom postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga na czynności komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Wierzyciel wniósł skargę na czynności komornika sądowego w ustawowym terminie.

Zgodnie z treścią znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na datę wszczęcia egzekucji art. 823 kpc (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 8 września 2016 r. – na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015 r., poz. 1311) postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Powyższy termin biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

  W przedmiotowej sprawie postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone w całości postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 22 maja 2020 r. na podstawie art. 819 § 1 kpc w związku ze śmiercią dłużnika. Wobec braku jakiejkolwiek aktywności wierzyciela w zakresie usunięcia przeszkody do kontynuowania postępowania, postępowanie egzekucyjne uległo z mocy prawa umorzeniu w dniu 22 maja 2021 r.

Następnie zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r., komornik stwierdził umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa, z uwagi na bezczynność wierzyciela, tym samym postanowił obciążyć wierzyciela opłatą egzekucyjną z art. 29 ust. 1 ukk w kwocie 200 zł. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe ( tj. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji  -Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 ), za wyjątkiem jednak sytuacji w której doszło do umorzenia postępowania egzekucyjnego – art. 29 ukk, bądź też oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego albo wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby nie będącej dłużnikiem – art. 30 ukk.

We wskazanym stanie faktycznym Sąd podziela pogląd Komornika co do zastosowania   art. 29 ust. 1 ukk w zw.  z  art. 52 ust. 2 ukk. Nowelizacją, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1311), ustawodawca postanowił uchylić art. 823 kpc i przenieść przesłankę bezczynności wierzyciela do art. 824 § 1 pkt 4 kpc, stanowiąc od tej chwili jedną z przesłanek umorzenia postępowania w drodze postanowienia wydawanego z urzędu przez organ egzekucyjny. W sprawie Km 907/13 doszło do umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych - w maju 2021 r. tj. pod rządami obecnej ustawy regulującej koszty komornicze i w ocenie Sądu z mocy art. 52 ust. 2 znajduje zastosowanie art. 29 ust.1  ukk.

 Referendarz sądowy stoi na stanowisku, iż jeśli skutek umorzenia, w sprawach wszczętych przed 8 września 2016r. (data nowelizacji art. 824 kpc), nastąpił pod rządami aktualnej regulacji przepis art. 29 ust. 1 znajdzie zastosowanie w drodze analogii. (pogl. M. Walasik w Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych pod red. A. Marciniaka, Currenda Sopot 2018r. s. 31-32; podobnie M. Klonowski w Komentarzu do Ustawy o kosztach komorniczych pod. red. R. Reiwera, Wydawnictwo CH Beck 2019r. s. 1024; także  M. Uliasz w „Ustawa o kosztach komorniczych” Komentarz pod red. J. Świeczkowskiego i M. Świeczkowskiej – Wójcikowskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2020, s. 1268). Nie ma bowiem podstaw do różnicowania stron w ich sytuacji prawnej, skoro przesłanką umorzenia w obu przypadkach jest bezczynność wierzyciela.   Podobnie w drodze analogii był stosowany do przypadków umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 kpc,  na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji -  art. 49 ust. 2 uksie, po nowelizacji, która weszła w życie w dniu 8 września 2016r.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ukk w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. W przedmiotowej sprawie kwota, jaka pozostała do wyegzekwowania, według wyliczeń Komornika, to 1563,49 zł., w tej sytuacji stosowanie do treści art. 28 ust. 4  ukk opłata należna Komornikowi  wynosi 200 zł. 

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

St.Ref.Sąd. Ludmiła Kobylińska

 

Pouczenie

Nieustalonym spadkobiercom dłużnika spadkobiercom dłużnika poprzez wywieszenie na Tablicy Ogłoszeń na okres 1 miesiąca, uzależniając doręczenie od upływu wskazanego terminu, wraz z pouczeniem, iż na niniejszego orzeczenia przysługuje skarga;

 

Rejestr zmian dla: II Co 1257/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2022-11-22
Publikacja w dniu:
2022-11-22
Opis zmiany:
b/d