II Co 1621/20

Sygn. Akt: II Co 1621/20

 

POSTANOWIENIE

               Dnia 8 lipca 2021 roku

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Bratek” z siedzibą w Cedyni

przeciwko Annie Piotrowskiej

o wyjawienie majątku

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie.

 

Referendarz sądowy Emilia Cegielska - Jasiczak

 

Uzasadnienie

            Wspólnota Mieszkaniowa „Bratek” z siedzibą w Cedyni wniosła o zobowiązanie Anny Piotrowskiej do złożenia wykazu majątku oraz do złożenia przyrzeczenia. Pod wskazanym przez wnioskodawcę adresem dłużnik nie mieszka. Zarządzeniem doręczonym 14 maja 2021 r. wezwano wnioskodawcę do podania prawidłowego adresu Anny Piotrowskiej, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zawieszenia postępowania. W terminie który upływał z dniem                    28 maja 2021 r. wnioskodawca nie wykonał zobowiązania.

            Referendarz sądowy zważył, co następuje:

            Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda                                    w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów,  o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 13 § 2 k.p.c.). Stosownie do treści art. 759 § 11 k.p.c. czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego […]. W przedmiotowej sprawie pomimo wielokrotnych prób ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, adresu tego nie dało się ustalić, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu i wezwanie dłużnika na posiedzenie. W zakreślonym terminie wnioskodawca                    nie wykonał wezwania i nie podał prawidłowego adresu Anny Piotrowskiej.

            Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

             

Referendarz sądowy Emilia Cegielska – Jasiczak

 

 

POUCZENIE

 

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania.

Nadanie pisma w Urzędzie Pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 1621/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-07-14
Publikacja w dniu:
2021-07-14
Opis zmiany:
b/d