II Co 5523/17

Sygn. akt II Co 5523/17


POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2018r.

 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Fluder

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2018r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Swarzędz

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Pawła Śliwińskiego w sprawie KM 4951/13

przeciwko dłużnikowi Mieczysławowi Bachoszowi

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynności komornika sądowego w postaci postanowienia z dnia 30 listopada 2017r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów

postanawia:

umorzyć postępowanie wywołane skargą na czynności komornika sądowego.

SSR Magdalena Fluder

UZASADNIENIE

            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński, w trybie art. 767 § 4 k.p.c., oświadczył, iż uznaje skargę wierzyciela. Nadesłał również odpis postanowienia wydanego dnia 20 grudnia 2017r. o uchyleniu postanowienia wydanego dnia 30 listopada 2017r. Wobec powyższego, dalsze postępowanie w przedmiocie rozpoznania przedmiotowej skargi stało się zbędne w rozumieniu przepisu art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Postępowanie wywołane skargą na czynności komornika sądowego podlegało umorzeniu, bowiem na obecnym etapie skarżący nie wymaga już żądanej ochrony prawnej. Komornik Sądowy uchylił wszak w całości zaskarżone przez wierzyciela postanowienie.

            SSR Magdalena Fluder

 

 

POUCZENIE

Od doręczonego postanowienia można wnieść ZAŻALENIE bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania.

Nadanie pisma w Urzędzie Pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Rejestr zmian dla: II Co 5523/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aldona Molińska
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aldona Molińska
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aldona Molińska
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aldona Molińska
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d