I Ns 775/14

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 775/14, postanowieniem z dnia 19 maja 2014r., zezwolił wnioskodawcy Miastu Luboń na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.270,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesięciu złotych), stanowiącej kwotę, która została przyznana na rzecz Marianny Bogusławskiej tytułem odszkodowania za udział wynoszący ½ części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 440/1 o pow. 29 m², arkusz mapy 2, obręb Wiry, gmina Komorniki - zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.497.2011 z dnia 7 lutego 2014r., z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota winna być wypłacona spadkobiercom Marianny Bogusławskiej o ile zgłoszą się i wykażą uprawnienia do nabycia spadku po spadkodawcy Mariannie Bogusławskiej, a dłużnik Miasto Luboń zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu. Sąd wzywa uprawnionego do odbioru depozytu.

Rejestr zmian dla: I Ns 775/14

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2022-11-21
Publikacja w dniu:
2022-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2022-11-21
Publikacja w dniu:
2022-11-21
Opis zmiany:
b/d