I Ns 482/19

I Ns 482/19

OGŁOSZENIE

 

Postanowieniem wydanym dnia 2 września 2021 roku przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny (sygn. akt I Ns 482/19) zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Poznańskiemu – Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu  na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 357,60 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości (w udziale wynoszącym 1043/59991 części) położonej w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Więckowice, ark. mapy nr 4, działka nr 245/3, o pow. 0,0120 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00134895/2 – przejętej na rzecz Powiatu Poznańskiego dla celów realizacji inwestycji drogowej – budowie drogi powiatowej nr 2392P w trybie ustawy z 10 kwietnia 20003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; depozyt może być wydany Teresie Staniek i spadkobiercom Zbigniewa Staniek (po  okazaniu  prawomocnego  postanowienia  o  stwierdzeniu  nabycia  spadku lub  zarejestrowanego  aktu  poświadczenia  dziedziczeni), którzy udokumentują tytuł prawny do ww. nieruchomości, wg stanu prawnego istniejącego w dniu 7 czerwca 2017 r., na ich pisemny wniosek.

Rejestr zmian dla: I Ns 482/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-30
Publikacja w dniu:
2021-09-30
Opis zmiany:
b/d