I Ns 448/19

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny z wniosku Burmistrza Miasta Puszczykowa o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do  depozytu  sądowego ogłasza, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt I Ns 448/19 zezwolono Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.622 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) tytułem odszkodowania przyznanego za nieruchomość położoną w Puszczykowie, wydzieloną pod lokalizację drogi gminnej, przejętą na rzecz Miasta Puszczykowa, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 9, działka nr 356/1 o pow. 0,0210 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO2P/00008768/8 jako własność Franciszki Łakomej (zmarłej dnia 21 stycznia 1968 r.) z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota winna być wypłacona spadkobiercom Franciszki Łakomej na ich wniosek o ile zgłoszą się i wykażą uprawnienia do nabycia spadku po spadkodawcy lub innym następcom prawnym o ile wykażą tytuł swojego następstwa – bez żadnych dodatkowych warunków;

Sąd wzywa uprawnione podmioty do odbioru świadczenia z depozytu

Rejestr zmian dla: I Ns 448/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-06-17
Publikacja w dniu:
2020-06-17
Opis zmiany:
b/d