I Ns 276/20

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 276/20 z wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zezwolenie na złożenie przedmiotu  świadczenia do  depozytu  sądowego

ogłasza, że:

 postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r. sygn. akt I Ns 276/20 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zezwolił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.217,00 zł (cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych zero groszy) tytułem odszkodowania – zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego, znak: IFVIIIa.7570.1.64.2017 z dnia 23 grudnia 2019 r. – za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w gminie Poczesna, obręb Słowik, oznaczonej jako działka nr 492/2 o pow. 0,0159 ha, powstałej z podziału działki nr 492 oraz nr 576/7 o pow. 0,0085 ha powstałej z podziału działki nr 576/1 – na ich wniosek, po wykazaniu tytułu prawnego do ww. nieruchomości, na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 16 stycznia 2017 r.; Wnioskodawca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wskazał, że nie zna właścicieli wyżej wymienionej nieruchomości;

 

Na podstawie art. 4 ust 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów  (Dz. U. z dnia 21 listopada 2006 roku nr 208, poz. 1537) wzywa się właścicieli nieruchomości położonej w gminie Poczesna, obręb Słowik, oznaczonej jako działka nr 492/2 o pow. 0,0159 ha, powstałej z podziału działki nr 492 oraz nr 576/7 o pow. 0,0085 ha powstałej z podziału działki nr 576/1 do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, po wykazaniu tytułu prawnego do ww. nieruchomości, na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 16 stycznia 2017 r., pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

                                           Ref. sąd. Stanisław Koc

 

Rejestr zmian dla: I Ns 276/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2020-08-20
Publikacja w dniu:
2020-08-20
Opis zmiany:
b/d