I Ns 1075/18

Dnia 27 sierpnia 2019 roku do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziału I Cywilnego wpłynął wykaz inwentarza złożony przez Zenona Hantys po Irenie Mikołajczak zmarłej 15 czerwca 2017 r. (numer PESEL 49091708448), ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Krańcowej 50/106, który stanowi uzupełnienie uprzednio złożonego wykazu w sprawie I Ns 658/18

Jednocześnie Sąd poucza, że:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 1075/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-02-12
Publikacja w dniu:
2020-02-12
Opis zmiany:
b/d