I Nc 3275/13

Sygn. akt I Nc 3275/13

 P O S T A N O W I E N I E

       Dnia 13 lipca 2022r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

      Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2022r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EVEREST FINANSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Zbigniewowi Józefowskiemu

o zapłatę

postanawia: 

umorzyć postępowanie  

                                                                                                                                           Sędzia Katarzyna Franc

 

U z a s a d n i e n i e

Postanowieniem z dnia 10 października 2016r. tut. Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc. W okresie roku od daty w/w postanowienia o zawieszeniu postępowania nie został zgłoszony wniosek o podjęcie niniejszego postępowania, dlatego należało umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie, o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia na podstawie art. 182 § 1 kpc w brzmieniu dotychczasowym w zw. z art. 9 ust. 5 pkt. 1 in fine ustawy z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Wskazać przy tym należy, że wraz z umorzeniem postępowania w niniejszej sprawie, umorzyły się jednocześnie koszty obu stron, co wynika z art. 182 § 4 kpc. 

                                                                                                                                             Sędzia Katarzyna Franc

 

POUCZENIE OD POSTANOWIENIA

Od dręczenia postanowienia może Pan/i wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Rejestr zmian dla: I Nc 3275/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2022-08-04
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Opis zmiany:
b/d