I Nc 2069/15

Sygn. akt I Nc 2069/15

POSTANOWIENIE 

Dnia 13 lipca 2022r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie:

                Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2022r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa REGITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanej Karolinie Korościk

o zapłatę

postanawia:

  1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2015r.
  2. na podstawie z art. 177 § 1 pkt. 6 kpc zawiesić postępowanie

   

                                                                                                                                                              Sędzia Katarzyna Franc

 

U z a s a d n i e n i e

            Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 sierpnia 2015r. Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu uwzględnił w całości żądanie pozwu w niniejszej sprawie.

            W toku postępowania okazało się, że pozwana nie mieszka pod adresem wskazanym w pozwie. Zarządzeniem z dnia 13 listopada 2015 r., doręczonym w dniu 18 listopada 2015 r. pełnomocnik powódki wezwany do podania aktualnego adresu zamieszkania pozwanej w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania, nie zastosował się do w/w wezwania w w/w terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu 26 listopada 2015 r.

            Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

            Zgodnie z art. 5021 § 1 kpc, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 07 listopada 2019r., jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt. 4 kpc (miejsce pobytu pozwanego nie jest znane), Sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

            W niniejszej sprawie doręczenie nakazu zapłaty pozwanej okazało się niemożliwe z uwagi na to, że nie jest znane miejsce jej pobytu, a zatem zgodnie z w/w przepisem Sąd był zobowiązany uchylić wydany w sprawie nakaz zapłaty.

            Brak aktualnego adresu pozwanej uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.   

            Jako że, pełnomocnik powoda nie wskazał aktualnego adresu pozwanej nie jest możliwe kontynuowanie postępowania, dlatego Sąd zawiesił je zgodnie z art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie przepisów powołanych zw. z art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

           

                                                                                                                      Sędzia Katarzyna Franc

 

POUCZENIE OD POSTANOWIENIA

Od dręczenia postanowienia może Pan/i wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. 

 

Rejestr zmian dla: I Nc 2069/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2022-08-04
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Opis zmiany:
b/d