I Nc 146/16

Sygn. akt I Nc 146/16

POSTANOWIENIE
Dnia 12 lipca 2022r. 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
      Przewodnicząca  Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2022r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Dariuszowi Kaźmierczakowi

o zapłatę

postanawia: 

  1. znieść postępowanie w zakresie czynności podjętych po dniu 15 maja 2016r.
  2. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2016r. 
  3. na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc zawiesić postępowanie

                                                                                                                                                            Sędzia Katarzyna Franc 

U z a s a d n i e n i e

            W dniu 11 stycznia 2016r. pełnomocnik powoda wniósł pozew o zapłatę przeciwko Dariuszowi Kaźmierczakowi.

            Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 23 sierpnia 2016r. Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu uwzględnił w całości żądanie pozwu w niniejszej sprawie.

            Z odpisu skróconego aktu zgonu pozwanego wynika, że Dariusz Kaźmierczak zmarł w dniu 15 maja 2016r., a więc po wszczęciu postępowania, ale przed wydaniem w/w nakazu zapłaty.

            Sąd Rejonowy zważył, co następuje.

            W związku ze śmiercią Dariusza Kaźmierczaka, po stronie pozwanej zaistniał brak zdolności sądowej, tzw. następczy brak tej zdolności, bowiem nastąpił po wszczęciu postępowania, co więcej, brak niemożliwy do uzupełnienia. W związku z tym obligatoryjne stało się zniesienie postępowania w niniejszej sprawie co do czynności podjętych w stosunku do pozwanego po utracie przez niego zdolności sądowej (tj. po dniu 15 maja 2016r.), co w szczególności objęło wydany w sprawie nakaz zapłaty, który w związku z tym podlegał uchyleniu (art. 71 kpc w zw. z art. 5021 § 2 kpc).

            Skoro pozwany zmarł po wytoczeniu przeciwko niemu powództwa, obowiązkowe stało się także zawieszenie postępowania i to na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie przepisów powołanych zw. z art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

                                                                                                                                                    Sędzia Katarzyna Franc

POUCZENIE OD POSTANOWIENIA

Od dręczenia postanowienia może Pan/i wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Rejestr zmian dla: I Nc 146/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2022-08-04
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Opis zmiany:
b/d