I Nc 1356/18

Sygn. akt I Nc 1356/18

POSTANOWIENIE
Dnia 08 października 2021r.
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodnicząca  Sędzia Katarzyna Franc
po rozpoznaniu w dniu 08 października 2021r. w Poznaniu
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsko - Białej

przeciwko Wojciechowi Burzyńskiemu

o zapłatę

postanawia: 

  1. znieść postępowanie w zakresie czynności podjętych po dniu 05 sierpnia 2018 r.
  2. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r.
  3. na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc zawiesić postępowanie

 

 

 

`                                                                                                                                                                       Sędzia Katarzyna Franc

U z a s a d n i e n i e

W dniu 17 kwietnia 2018r. pełnomocnik powoda wniósł pozew o zapłatę przeciwko Wojciechowi Burzyńskiemu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu uwzględnił w całości żądanie pozwu w niniejszej sprawie.

Z bazy PESEL oraz odpisu skróconego aktu zgonu wynika, że pozwany Wojciech Burzyński zmarł w dniu 05 sierpnia 2018r., a więc po wszczęciu postępowania, ale przed wydaniem w/w nakazu zapłaty.

            Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

            W związku ze śmiercią Wojciecha Burzyńskiego, po stronie pozwanej zaistniał brak zdolności sądowej, tzw. następczy brak tej zdolności, bowiem nastąpił po wszczęciu postępowania, co więcej, brak niemożliwy do uzupełnienia. W związku z tym obligatoryjne stało się zniesienie postępowania w niniejszej sprawie co do czynności podjętych w stosunku do pozwanego po utracie przez niego zdolności sądowej (tj. po dniu 05 sierpnia 2018 r.), co w szczególności objęło wydany w sprawie nakaz zapłaty, który w związku z tym podlegał uchyleniu (art. 71 kpc w zw. z art. 5021 § 2 kpc).

            Skoro pozwany zmarł po wytoczeniu przeciwko niemu powództwa, obowiązkowe stało się także zawieszenie postępowania i to na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie przepisów powołanych zw. z art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

 

                                                                                                                    Sędzia Katarzyna Franc

  

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia może Pan/i wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Rejestr zmian dla: I Nc 1356/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2021-10-14
Publikacja w dniu:
2021-10-14
Opis zmiany:
b/d