I Nc 1291/12

Sygn. akt I Nc 1291/12

(poprzednio XVIII Nc 11489/05)

 P O S T A N O W I E N I E

    Dnia 13 lipca 2022r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

      Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2022r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Barbarze Zielińskiej

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie 

                                                                                                                                                                  Sędzia Katarzyna Franc

 

U z a s a d n i e n i e

           Powódka w dniu 02 listopada 2005r. wniosła przeciwko Barbarze Zielińskiej pozew o zapłatę.

Postanowieniem z dnia 05 lutego 2007r. tut. Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 kpc, z uwagi na śmierć pozwanej, która miała miejsce w dniu 07 maja 2006r.

W związku z tym, że w ciągu 10 lat od daty postanowienia o zawieszeniu nie zgłosili się, jak również nie zostali wskazani następcy prawni pozwanej, na podstawie art. 182 § 1 kpc, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 20 marca 2007r. w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006/235/1699) w zw. z art. 9 ust. 5 pkt. 2 in fine ustawy z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) należało umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie, o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia na podstawie przepisów powołanych.

Wskazać przy tym należy, że wraz z umorzeniem postępowania w niniejszej sprawie, umorzyły się jednocześnie koszty obu stron, co wynika z art. 182 § 4 kpc.

                                                                                                                                           Sędzia Katarzyna Franc

POUCZENIE OD POSTANOWIENIA

Od dręczenia postanowienia może Pan/i wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Rejestr zmian dla: I Nc 1291/12

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2022-08-04
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Opis zmiany:
b/d