I C 4026/18

Sygn. akt I C 4026/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 09 lipca 2020r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział  I Cywilny

w składzie następującym:

        Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2020r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mateuszowi Pokornowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

 

  1. umorzyć postępowanie,
  2. zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie kwotę 30 zł /trzydzieści złotych/ tytułem opłaty sądowej od cofniętego pozwu.

 

                                                                                                          Sędzia Katarzyna Franc

 

Uzasadnienie

 

Pełnomocnik powoda mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 14 września 2018r. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu Mateuszowi Pokornowskiemu.

Pismem wniesionym w dniu 02 lipca 2020r. pełnomocnik powoda cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

 

            Sąd zważył, co następuje:

 

Zgodnie z treścią art. 355 § 1 kpc sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął pozew ze skutkiem prawnym. W myśl natomiast art. 203 § 1 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.       

W niniejszej sprawie pełnomocnik powoda cofnął pozew ze skutkiem prawnym, a zatem postępowanie należało umorzyć, o czym Sąd orzekł w pkt. 1 sentencji postanowienia na podstawie art. 355 § 1 kpc w zw. z art. 203 § 1 kpc.

W związku z tym, że cofnięcie pozwu nastąpiło przed wysłaniem jego odpisu pozwanemu i przed skierowaniem sprawy na rozprawę, Sąd był obowiązany do zwrotu powodowi całej uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 30 zł, o czym orzekł w pkt. 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. 2019/785)

W tym stanie rzeczy orzeczono jak wyżej na podstawie przepisów powołanych w zw. z art. 11 ust. 1 pkt. 3 i art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

 

                                                                                                            Sędzia Katarzyna Franc

Rejestr zmian dla: I C 4026/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-07-31
Publikacja w dniu:
2020-07-31
Opis zmiany:
b/d