e-PUAP

Informujemy, iż została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - aby z niej skorzystać kliknij w poniższych odnośnik:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu


PODSTAWA PRAWNA WPROWADZANEGO ROZWIĄZANIA:


Podstawę i sposób funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej określają następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

PRZEZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ:


Skrzynka przeznaczona będzie do wnoszenia dokumentów elektronicznych, podpisanych wyłącznie bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym.

Wnoszenie dokumentów elektronicznych nastąpi za pośrednictwem portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl) i uzależnione będzie od aktualnego stanu prawnego, natomiast formularze elektroniczne będą udostępnianie w miarę ich publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów,prowadzonym przez MSWiA.

Tut. Sąd zapewni możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa w §56 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 38 poz. 249), tj. skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. W obecnym stanie prawnym nie będzie natomiast zapewniona obsługa dokumentów stanowiących pisma procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym.

WARUNKI WNIESIENIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU:


Aby skutecznie wnieść dokument elektroniczny, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
 • Podmiot, o którym mowa wyżej, musi posiadać konto użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Założenie konta, o którym mowa powyżej, jest bezpłatne. Na platformie ePUAP zamieszczone są stosowne informacje na temat rejestracji i przesyłania dokumentów do urzędów.
 • Dokument dostarcza się do Sądu wyłącznie poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP. Obecnie nie ma możliwości technicznych przyjmowania dokumentów elektronicznych zapisanych na nośnikach danych typu płyty CD, dyskietki, pendrive itd.
 • Wniesiony dokument podlegać będzie archiwizacji w postaci elektronicznej, a następnie – z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 5 i 7 – zostanie wydrukowany i przekazany do właściwej jednostki organizacyjnej Sądu.
 • Akceptowalne są formaty elektroniczne wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB.
 • Dokumenty zawierające złośliwy kod lub oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA:
Pisma, przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, nie opatrzone podpisem elektronicznym nie będą otrzymywały dalszego biegu.

Rozpatrywane przez Sąd będą WYŁĄCZNIE pisma przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i mające charakter administracyjny tzn. nie będące pismami procesowymi dotyczącymi spraw toczących się przed Sądem Rejonowym - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Rejestr zmian dla: e-PUAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Piotr Stróżyk
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji